2010 års ekonomiska vårproposition – Sveriges väg ur krisen

Förstärkt sysselsättningspolitik samtidigt som de offentliga finanserna värnas – i den ekonomiska vårpropositionen anger regeringen inriktningen för hur återhämtningen i ekonomin ska vårdas och hur Sveriges fortsatta väg ut ur krisen ska se ut. Totalt satsar regeringen ytterligare 4,9 miljarder kronor under 2010. Detta för att se till att de som drabbats hårdast av krisen inte halkar efter och för att stimulera efterfrågan på arbetskraft.

Återhämtningen i ekonomin ser ut att komma tidigare och bli starkare än vad regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2010. Tillväxten väntas bli 2,5 procent i år och 3,9 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms börja minska och sysselsättningen börja öka redan under loppet av 2010.

– Åtskilligt pekar på att Sverige har klarat krisen bättre än många andra länder tack vare en ansvarsfull finanspolitik, säger finansminister Anders Borg. Men ekonomin är fortfarande bräcklig och vissa grupper har drabbats hårt av krisen. Dessutom är det viktigt att se till att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Detta gör att vi även i samband med denna vårproposition föreslår ett antal åtgärder för att fortsätta att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin.

Åtgärder för att minska krisens effekter och vårda återhämtningen

Pensionärer och barnfamiljer har drabbats särskilt hårt av krisen. Det är viktigt att dessa grupper inte halkar efter. Regeringen föreslår därför att:

  • inkomstskatten sänks ytterligare för pensionärer
  • flerbarnstillägget höjs i barnbidraget.

Regeringen arbetar också för att säkra att jobben kommer tillbaka tidigt i återhämtningen och förhindra att flaskhalsar uppstår som kan hindra sysselsättningen från att växa. En rad arbetsmarknadspolitiska insatser har redan genomförts men nu förstärks de ytterligare. Åtgärder som föreslås i vårpropositionen är bland annat:

  • tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre från 12 till 6 månader, vilket gör att äldre arbetslösa har lättare att komma tillbaka till arbetsmarknaden
  • tillfällig sommarsatsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola
  • särskilda insatser för Västra Götalandsregionen bland annat i form av fler utbildningsplatser.

För att ytterligare stärka sysselsättningen tidigareläggs också vissa planerade infrastruktursatsningar. Dessutom möjliggörs flera stora infrastrukturprojekt de kommande tio åren i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Motala.

För skapa ett bättre företagsklimat och därmed öka produktiviteten föreslår regeringen bland annat slopad revisionsplikt för små företag och enklare momsredovisning.

Viktigt att komma tillbaka till överskott i de offentliga finanserna

Det ljusare läget för den svenska ekonomin gör att de offentliga finanserna utvecklas bättre än vad regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2010. De offentliga finanserna ser idag ut att stärkas mot målet om överskott i i en tillfredställande takt utan att budgetförstärkningar behöver genomföras. Prognoserna visar ett överskott i de offentliga finanserna på mer än 1 procent redan under 2013. Men förutsättningen är bland annat att de tillfälliga åtgärder som satts in för att motverka krisen avvecklas då konjunkturen förbättras.

– Det är viktigt av flera skäl att vi kommer tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Att kunna möta kommande lågkonjunkturer från en stark position är ett sådant. Ett annat är att respektera de mål som vi satt upp och på så sätt värna förtroendet för finanspolitiken och hållbara finanser på sikt.

Kommentera