Möte med Kommunfullmäktige den 15 april

Kommunfullmäktige handlade denna gång om bokslutet för år 2009. Som sammanfattning av året bifogar jag vad jag skrivit i skriften “Året som gått”. Denna kommer inom kort att finnas tillgänglig på kommunens hemsida och där finns alla siffror och ytterligare detaljer om vad som hände under året 2009.
När jag nu skall sammanfatta år 2009 kan jag konstatera att vi har ett mycket händelserikt år bakom oss. En lågkonjunktur som slog till snabbt och en snabbt stigande arbetslöshet i riket som följd samt svarta rubriker som förespådde mycket svåra tider för Öckerö kommun bl.a. beroende på Volvos uppsägningar av personal. Det känns därför bra att Öckerö kommun fortfarande, trots alla dystra profetior, har bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i hela Västra Götalandsregionen. 

Det känns därför mycket bra att vi kan redovisa ett mycket bra resultat för år 2009 på 15 mnkr mot budgeterade 6,7 mnkr. Det är sjunde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat. Balansresultatet, dvs. efter det att nettot av försäljningar exkluderats, redovisas till 11 mnkr och det är sjätte året i rad som detta är positivt. Detta goda resultat skall ses mot bakgrund att vi förlorade drygt 15 mnkr i skatteintäkter och att vi dessutom målade om Fotöbron för över 4 mnkr vilket inte var budgeterat. Soliditeten uppgår till 64 % och om pensionsskulden också skall redovisas uppgår den till 6 %. Detta gör att Öckerö kommun tillhör en mindre skara kommuner som har en positiv soliditet med pensionsskulden inräknad. 

I bokslutet redovisar också nämnder en positiv budgetavvikelse på 11,2 mnkr.

Även vårt bostadsbolag Öbo visar ett starkt resultat på 5 mnkr. 

Att Öckerö kommun gör ett så bra resultat trots lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter är ett styrkebesked. Det gör att vi står oss starkare för framtiden. Vi har i och med detta också skaffat oss än bättre förutsättningar att också fortsättningsvis klara av att ge våra kommuninvånare en bra service. 

Införandet av vårdnadsbidrag har varit en stor framgång. Mellan 40 och 50 familjer har använt sig av denna möjlighet att kunna förlänga sin tid hemma med sina barn. För kommunen är det också bra eftersom varje barn som stannar hemma inte använder sig av den kommunala förskolan. Detta är en reform som både skapar valfrihet för föräldrarna och samtidigt är ekonomisk lönsam för kommunen. 

Arbetet med vår vindbruksplan har fortskridit under året och denna kommer snart upp till Kommunfullmäktige för ett beslut. Vi har satt upp ett ambitiöst politiskt mål om att vi skall vara självförsörjande på förnyelsebar energi senast under år 2014. 

Efter att ha varit utan en egen polis fick vi i december äntligen efter idoga kontakter med polisledningen egna kontaktpoliser till kommunen. Vi skrev också ett avtal om att ha en viss polisiär service i vårt Medborgarkontor. Målsättningen med att få vårt Medborgarkontor till en plats där det mesta av servicen skall finnas är nu på väg att uppfyllas i och med detta. 

Under året släppte vi också boken Havsblänk som handlar om Öckeröarna. Tore Hagman har tagit fotona och Stefan Edman har skrivit texten och tillsammans har de på ett mycket bra sätt beskrivit livet och naturen i vår kommun. 

Det danska försäkringsbolaget Kommune Forsikring tilldelade Öckerö kommun sitt riskhanteringspris för år 2009. 

Öckerö fritidsgård ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan, ett nätverk mellan tjugo kommuner och stadsdelar i Göteborgsområdet) som utsåg Öckerö fritidsgård till årets keksomanien 2009..

Kommentera