Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2011

Det senaste året har varit en turbulent tid med stora förändringar på arbetsmarknaden och minskade skatteintäkter som följd för kommunerna. Vid denna tid förra året hade vi en ännu osäkrare framtid men vi valde då att prioritera våra verksamheter och den servicenivå som vi har. Verksamheterna fick då de pengar de äskade för att bibehålla samma service som året innan. Detta innebar att vi då fick budgetera med ett underskott. Detta var möjligt tack vare en välskött ekonomi och att vi samlat i ladorna under de goda åren. 

Det visar sig nu att vi kommer att klara detta år betydligt bättre än vad prognoserna tydde på förra året. Konjunkturen, och därmed skatteintäkterna, är också på väg upp. Vi moderater och kristdemokrater har därför lagt ett förslag med oförändrade verksamheter. Vi vill inte att våra kommuninvånare skall ha en konjunkturanpassad service utan det är vår skyldighet som politiker att se till att den håller en jämn nivå. 

Våra verksamheter har därför även för nästa år fått de pengar som man anser att man behöver för att klara sina verksamheter på samma servicenivå som i år. 

Utöver detta har vi satsat pengar på att bygga en konstgräsplan på Prästängen. Detta är en nödvändighet för framförallt vår ungdomsfotboll skall kunna utvecklas inom kommunen.

Vi har också satsat på en fortsatt utbyggnad av vår kollektivtrafik. Detta innebär bl.a. att vi kan införskaffa ytterligare en buss till Flexlinjen. Avsikten med detta är att Flexlinjen då skall kunna användas av alla kommuninvånare.

Vi satsar också pengar på en social aktivitet i årskurs 7. Avsikten med detta är att skapa förutsättningar för ett bättre kamratskap i skolan och motverka mobbing och utanförskap. 

Vi moderater och kristdemokrater har under de senast åren tagit ett stort ansvar för att kommunen skall ha en långsiktigt stabil ekonomi. Tack vare detta kan vi idag bibehålla en oförändrad nivå i verksamheterna trots att skatteintäkterna sjunkit dramatiskt. Om vi får väljarnas förtroende i höst lovar vi att fortsätta leda Öckerö kommun in i framtiden med en trovärdig och ansvarsfull politik.

Kommentera