Möte med Fiskekommunerna

På dagens möte hade vi en redogörelse av en översyn av kustfiskereglerna av Erika Axelsson från Fiskeriverket. Översynen handlar om vilka effekter det har blivit av den utflyttade trålgränsen. Enligt Erika har effekterna inte blivit vad man trodde eftersom bestånden har minskat ytterligare. Vad detta beror på är man inte säkra på men man har konstaterat att det trots trålförbudet ändå förekommer trålning. Dessutom anses mätperioden på fyra år för kort för att man skall kunna dra några säkra slutsatser. 

Jag framförde att detta måste vägas samman med det ökade miljögiftutsläppet, inte minst av läkemedel samt sälens utbredning. Redan år 2000 åt sälar upp lika mycket fisk som yrkesfiskarna hade i kvoter i Västerhavet. 

Fiskeriverket har tagit fram ett antal förslag på åtgärder, bl.a. ytterligare utökning av trålgränsen och mer förbud mot vadfiske. Ett alternativ är att minska på storleken på vaderna. Enligt mitt förmenande så är man fel ute när man föreslår ytterligare åtgärder mot yrkesfisket innan man utrett vad andra faktorer såsom miljögifter och sälar bidrar med till minskningen av bestånden. 

Vi diskuterade också det nya förslaget till Fiskelag. En delikat fråga är där om antalet kupor och fiskedagar skall minskas för fritidsfiskarna. Yrkesfiskarna anser så men många i vår kommun anser att detta är var mans rättighet. Vi återkommer till denna fråga när vi får förslaget på remiss.

Kommentera