Möte med arbetsutskottet

Idag på arbetsutskottet hade vi en genomgång av vattenläckan i ledningen mellan Hisingen och Björkö. Sammanfattningsvis kan man säga att händelsen sköttes bra men att det finns ett antal saker att ändå reflektera över. Samtidigt skall vi givetvis ta erfarenhet av detta och inarbeta detta i krishanteringsplanen. 

Näringslivschefen hade en rejäl genomgång av pågående ärenden och arbete inom Näringslivsenheten. Mycket tid går åt till att utveckla våra centrum och då nu främst Öckerö centrum. Det finns planer på att tillsätta en grupp som till stor del består av externa intressenter, såsom Svensk Handel, BRG m.fl. när man startar upp arbetet. Dessutom kommer vi att efter sommaren att tillsätta en hamngrupp i vardera Öckerö och Hönö Klåva hamn för att titta specifikt på vissa frågor. 

Vi fick också en ekonomisk rapport per 2010-05-31. Glädjande nog så pekar den på att kommunen även detta år kommer att ha ett positivt resultat. F.n. är prognosen 3,4 mkr. Detta att jämföra med per mars då prognosen var –6,8 mnkr eller med budgeten som är på –13,5 mnkr. Speciellt glädjande är att nämnderna uppvisar en prognos på –1,2 mnkr. Detta skall ses utifrån att det ännu är tidigt på året och att det finns en viss försiktighetsprincip. Som jämförelse så var nämndernas prognos förra året vid samma tid –10 mnkr men resultatet efter årets slut blev över +10 mnkr. 

Detta är i så fall åttonde året i rad som kommunens uppvisar ett positivt resultat och detta har då skett samtliga år som Moderaterna och Kristdemokraterna haft majoritet i kommunen. Vi har också klarat av detta utan att göra några besparingar eller skattehöjningar och ändå har våra verksamheter fått de pengar de äskat för att hålla en oförändrad service till våra kommuninvånare. 

Inför år 2011 ser läget ut i stort sett som för detta år. För att inte göra några besparingar eller neddragningar i våra verksamheter har vi även för detta år budgeterat med ett underskott. Med den uppgång i konjunkturen som nu tycks vara bekräftad så är prognosen dock ännu bättre än för i år att vi även nästa år skall klara att leverera ett positivt resultat. 

För oss Moderater och Kristdemokrater är det viktigt att vi bibehåller servicen på samma nivå oavsett konjunkturläge. Lika viktigt är det att inte slentrianmässigt höja skatten och öka skatteuttaget på våra kommuninvånare istället för att aktivt arbeta med varje skattekrona.

Kommentera