Angående att (S) kopierar moderata vallöften.

Som ni kanske har märkt har Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen kopierat Moderaternas tre vallöften om max en timmes väntan på akutmottagningen, en ytterligare ambulanshelikopter och hembesöksteam för äldre och multisjuka patienter. 

Detta är givetvis väldigt glädjande, dels därför att det är positivt för alla patienter och medborgare i Västra Götaland, men också för att det visar att (S) är trötta och saknar egna idéer om hur de vill utveckla sjukvården. När de kommer med nya idéer är det något de har kopierat något från oss. Vi har trovärdigheten i de här frågorna och tvekar därför inte att fortsätta driva dem stenhårt i valrörelsen.
Men vi vill ändå bena ut lite vad som har sagts av oss och av Socialdemokraterna, som kan vara användbart att veta i valrörelsen.

 1. En timmes väntan på akuten
Vi moderater lovar att alla patienter ska ha fått hjälp inom en timme. Med hjälp menar vi en kvalificerad undersökning och ett besked om vad som kommer att hända. Vi tror att detta är ett tufft mål att klara och förutsätter att man förbättrar såväl ambulanssjukvården som flödet inne i sjukhusen. Vi har också i budgetförslaget till Regionfullmäktige skjutit till 150 miljoner kronor extra till akutmottagningar och ambulanssjukvård. 

Socialdemokraterna lovar att 90% av alla patienter ska få träffa en läkare inom max en timme. Det är ett mål som Hälso- och Sjukvårdsutskottet satte upp förra året och som alla partier står bakom, problemet är att regionens verksamheter har svårt att klara det målet i dagsläget (idag träffar endast 56% av patienterna en läkare inom en och halv timme). S vill inte genomföra några reformer eller skjuta till några extra medel för att klara målet. Frågan man ska ställa (S) är därför varför de kommer klara av det nu, om de inte klarat av det de senaste 10 åren de suttit vid makten? 

Johnny Magnusson hade i Göteborgsposten idag en debattartikel som svar på (S) utspel, den finns att läsa här:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.432265-klarar-s-att-korta-vantan-pa-akuten- 

2. En ytterligare Ambulanshelikopter
Vårt andra vallöfte i Valmanifestet är att ambulansen ska komma inom max 15 minuter i nio fall av tio. För att klara det målet vill vi genomföra ett antal åtgärder där ytterligare en ambulanshelikopter är en. Andra åtgärder är en mer sammanhållen ambulansorganisation, en bättre organisation av sjuktransporterna för att minska tiden då ambulanser får tjäna som transporter för patienter som ska åka mellan sjukhus och ökad samverkan med till exempel räddningstjänsterna i kommunerna. En ambulanshelikopter kostar årligen ungefär 50 miljoner kronor. Helikoptern och de andra åtgärderna för ambulansen finansieras genom det extra anslaget om 150 miljoner kronor i vårt budgetförslag (se ovan). 

Socialdemokraterna lovade i går i sitt valmanifest en ytterligare ambulanshelikopter i Västra Götalandsregionen – om den finns i samverkan med till exempel Värmland – men ger inga vallöften om när ambulansen ska komma. Socialdemokraterna lovar inte heller att genomföra några andra åtgärder för en bättre ambulanssjukvård. 

Det innebär att där vi har ett väl genomtänkt förslag för hur vi vill förbättra akutmottagningen och ambulanssjukvården så har Socialdemokraterna bara ett politiskt krav och en flygmaskin. S har inte heller finansierat någon ytterligare ambulanshelikopter i sitt budgetförslag. 

3. Hembesöksteam
Moderaterna i Västra Götalandsregionen har i vårt valmanifest lovat att införa hembesöksteam i hela regionen. Det finns redan idag områden där det finns möjlighet att erbjuda äldre eller multisjuka patienter hembesök av läkare eller sjuksköterskor. Det finns också mobila team inom psykiatrin. Mobila team och hembesöksteam som träffar patienterna i deras hemmiljö har visat sig fungera väl och vi moderater har velat bygga ut resurserna så att det täcker upp hela regionen. Vi vill också utöka användningsområdena så att teamen till exempel kan besöka barnfamiljer och användas som resurser vid akuta händelser. På så sätt ökar såväl servicen och tryggheten för patienterna och vi kan undvika att multisjuka patienter vars hälsotillstånd varierar kraftigt måste åka in och ut på sjukhuset. Vi finansierar förslaget inom ordinarie ram. 

Socialdemokraterna har på nationell nivå föreslagit hembesöksteam tidigare, men Socialdemokraterna har inte tidigare drivit frågan i Västra Götalandsregionen, utan plockat upp den inför valet. Man har inte heller presenterat någon tydligare idé om vad man vill med teamen eller om de ska finnas i hela regionen. Man har inte heller angett hur man ska finansiera förslaget. 

Slutsats:
Socialdemokraterna har insett att våra politiska förslag är bättre än vad de har presterat hittills och därför valt att kopiera dem rakt av. Men där våra förslag är delar av en genomtänkt helhet är deras förslag gripna ur luften och saknar såväl sammanhang som finansiering. Vi fortsätter driva våra frågor och förklarar våra idéer för medborgarna – i debatt med (S) påtalar vi att man styrt regionen i tio år utan att lyckas nå målen hittills och ifrågasätter att man kommer lyckas om man inte har en genomtänkt idé om vad man vill med sjukvården. 

Som Johnny Magnusson skrev i debattartikeln i Göteborgsposten: “Vi är inte sura för att de stjäl våra kläder utan tycker det är bra att modet sprider sig”

Kommentera