Budgetkonferens

Dagens budgetkonferens var en uppföljning till budgetbeslutet i Kommunfullmäktige i juni. Detta avslutas med ett beslut om slutlig budget för år 2011 i november i Kommunfullmäktige.

Sedan i juni har konjunkturen förbättrats i Sverige och vi har fått en ökad beräknad skatteintäkt i kommunen. Detta innebär att istället för ett budgetresultat på -25,2 mnkr så är nu resultatet -18,5 mnkr. Det finns goda möjligheter att skatteintäkterna för år 2011 kommer att öka ytterligare i nästa prognos vilket skulle minska underskottet ytterligare.

Vi fick också en ekonomisk rapport per augusti i år. För år 2010 budgeterade vi ett underskott med 25 mnkr. Dagens prognos pekar på ett överskott med 7,7 mnkr. Räknar man av försäljning av mark är det fortfarande ett överskott med 4,9 mnkr. Detta är inklusive de kostnader som vi haft för vattenläckan och som totalt beräknas till 10 mnkr. Håller denna prognos så är det åttonde året i rad som vi kan uppvisa ett positivt resultat även om vi räknar av intäkterna för försäljning av mark. Kommunen har alltså trots låga skatteintäkter och höga extra ordinära kostnader gått från ett stort budgeterat underskott till ett plus. Detta skapar ytterligare möjligheter för framtiden att bibehålla och bygga ut den kommunala servicen även om vi drabbas av sämre tider.

Den förbättrade prognosen på skatteintäkterna har också haft verkan på de övriga kommande åren. Detta gör att det totala underskottet i treårsplanen har minskat med 19 mnkr. Tack vare en framsynt ekonomisk politik har kommunen nu klarat av att bibehålla den kommunala servicen till våra kommuninvånare. Detta har vi gjort genom att samla pengar i de goda tiderna för att nu användas i de sämre. Som det ser ut hittills har vi inte behövt använda dem och det är vår målsättning att vi framledes inte heller skall behöva det.

Kommentera