Möte med Kommunstyrelsen

På gårdagens möte med Kommunstyrelsen hade vi möte med våra revisorer. Överlag var det positivt och jag har sällan varit med om att vi fått så mycket beröm av dem. Vi har också ändrat på ett antal saker i våra rutiner efter deras påpekande och detta bär väl nu frukt. 

Vi fick också en redovisning av delårsbokslutet per augusti 2010. Från ett budgeterat underskott på över 13 mnkr så visar nu prognosen på ett resultat på 7,7 mnkr. Efter avdrag för försäljning av mark så är resultatet 4,9 mnkr. Mycket av förbättringen förklaras med ökade skatteintäkter men också låga löneökningar samt en allmän återhållsamhet har också hjälpt till.

Slutligen fick vi också en redovisning av ohälsotalen för år 2009. Allmänt så har sjukskrivningarna minskat i Göteborsgregionen och så även i Öckerö kommun. Vi ligger i de flesta mätningar lite bättre än medel. Alla sjukskrivningar har minskat från 6,8 % till 5,6 %. På fem år år den minskat från 7,4 %. En glädjande del är att våra undersköterskor är minst sjukskrivna i hela Göteborgsregionen.

Kommentera