Yrkesfiskarnas a-kassa räddas

Idag har Alliansen i arbetsmarknadsutskottet tagit ett initiativ till en förändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Syftet är att trygga Sveriges fiskares a-kassa som har ett vikande antal medlemmar och hamnat i en ansträngd ekonomisk situation. A-kassan har därför begärt att en sammanslagning möjliggörs med de Handelsanställdas a-kassa.

Syftet med utskottsinitiativet är att snabbt få till stånd en lagförändring för att den specialreglering i form av en avbrottsförsäkring som finns i fiskarnas a-kassa ska kunna behållas. Det handlar om regler som ger rätt till ersättning när fiske omöjliggörs av särskilda omständigheter som ishinder.

– Förändringen innebär att våra fiskare fortsatt kan få en trygg försäkring mot arbetslöshet. Det är oerhört betydelsefullt för Göteborg och Bohuslän. Det säger Maria Plass, ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Allmänt om utskottsinitiativ
Utskotten har enligt riksdagsordningen rätt att väcka s.k. självständiga utskottsinitiativ, dvs. frågor som väckts oberoende av att ett ärende har remitterats från kammaren till utskottet. Det sker genom ett betänkande. Formellt beslutas initiativet först när betänkandet justeras. Följdmotioner kan därför inte komma i fråga. Syftet är att stärka riksdagens maktställning. Konstitutionsutskottet har dock förutsatt att befogenheterna ska ”begagnas med varsamhet”. Initiativrätten kan användas både för ändringar i lagstiftningen och för sakfrågor.

Sveriges fiskares arbetslöshetskassa
Sveriges fiskares arbetslöshetskassa (SFA) försäkrar yrkesfiskare. Totalt utbetalades drygt 15 mkr i inkomstrelaterad ersättning under 2009. Under det året var antalet ersättningstagare 551, vilket betyder att närmare 80 procent av medlemmarna fick ersättning någon gång under året. Medlemsantalet har sjunkit stadigt under senare år och har mer än halverats sedan 2003. I slutet av augusti 2010 var ca 650 personer medlemmar i kassan.

Kommentera