Möte med arbetsutskottet

På mötet avhandlades bokslutet för 2010 och därför var också de partier inbjudna som inte sitter i arbetsutskottet. Anmärkningsvärt var att Miljöpartiet valde att inte medverka. Kanske är kommunens bokslut inte tillräcklígt intressant.

Kommunen gör för år 2010 ett överskott på nästan 15 mnkr. detta ska ses mot bakgrund av att när budgeten togs i juni 2009 så hade den ett underskott på 13,6 mnkr. Anledningen var att vi valde att ge alla verksamheter full kompensation för löne- och kostnadsökningarna så att de kunde bedriva samma verksamhet som året innan. Till skillnad mot många andra komuner klarade vi oss igenom konjunkturnedgången utan nedskärningar i verksamheterna, utan att säga upp personal och utan att höja skatten.

Vår soliditet har också ökat från 63 till 66 % och räknar man med alla pensionsskulder så har den ökat från 6 till 10 %. Då ska sägas att flertalet kommuner inte klarar en positiv soliditet med alla pensionsskulder inräknade.

Glädjande nog gick också samtliga våra nämnder med ett överskott. Detta borgar för en fortsatt bra verksamhet där det också kommer att finnas reserver för framtida ev. kostnadsökningar. De flesta målen är också uppnådda. Bl.a. har antalet behöriga till gymnasiet ökat från 93,1 % till 94,,3 %. Motsvarande nationella siffra är för i år 88,2 %. I Socialförvaltningens brukarundersökningarna ligger nöjdheten med verksamheterna på mellan 90 – 100 % vilket är fantastiska höga siffror.

Kommentera