Möte med kommunfullmäktige

Torsdagens möte inleddes med att den nye vd:n för Öbo presenterades. Han heter Tomas Aebeloe och arbetar f.n. som vd på Vårgårdabostäder. Tomas tillträder sin tjänst på Öbo i juni men kommer fram till dess att vara på Öbo en dag i veckan för att sätta sig in i rutinerna.

Det blev en viss diskussion om vår Miljöpolicy som var uppe för beslut. Olyckligtvis hade den missats i utskicket varför de partier som inte är representerade i Kommunstyrelsen fick den dukad på mötet. Efter en viss diskussion om förslag på ändringar i dokumentet ansåg vi i Öckeröalliansensatt det var bättre att den återremitterades och tas upp på nästa möte istället.

Öckeröalliansens förslag på politiska mål för mandatperioden antogs också. Dessa mål ska brytas ner till delmål i nämnder och förvaltningar och målsättningen är att de ska uppnås under mandatperioden.


ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR ÖCKERÖ KOMMUN MANDATPERIODEN 2011–2014

BARN OCH UTBILDNING
Alla elever ska få god pedagogisk undervisning och förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Alla barn i förskolan ska få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn. Andelen föräldrar som nyttjar Barnomsorgspeng ska öka. Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. 
  ÄLDREOMSORG 
  Brukare med insatser från hemtjänsten ska få ökat inflytandet över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. 
  Alla anhöriga som vårdar en närstående ska erbjudas ett ökat stöd utifrån sina individuella behov. 
   
  KOMMUNIKATIONER 
  Andelen resor med kollektivtrafiken ska ha ökat från nuvarande 18 % till 25 % år 2014.
  Invånarna upplever att det är lättare att ta sig från och mellan de mindre öarna och från Björkö till de sammanhängande öarna genom förbättrade kommunikationer. 
   
  Gång- och cykeltrafikanter ska uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar.    

  NÄRINGSLIV OCH TURISM 
  Företagen ska erbjudas förutsättningar för etablering, utveckling och tillväxt, vilket ger fler arbetstillfällen och ökad service i hela kommunen.  
  Antalet gästnätter i kommunen ska öka med 20 % genom att Öckerö kommun upplevs som ett attraktivt turistmål. 

   
  KULTUR OCH FRITID
  Ungdomarna ska ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan. 
  Invånarna bör få tillgång till en simhall i Öckerö kommun som byggs i samverkan med andra intressenter. 
   

  HÅLLBAR KOMMUN 
  Öckerö kommun ska ta ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tillförsäkrar kommande generationer en hälsosam och god miljö. 

  Öckerö kommun ska ansluta sig till “Sveriges ekokommuner”, vilket innebär en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, genom en säker, ekonomisk och miljöanpassad energiförsörjning och ett lokalt ansvar inom energi- och miljöområdet. 
   
   

  Öckerö kommun ska vara självförsörjande med förnyelsebar el senast år 2014.
  Det ska produceras lika mycket förnyelsebar el som förbrukas. 
   

  BOENDE

  Invånarna ska erbjudas möjlighet att leva och bo på vattnet genom att område för flytande bostäder tas fram. Det ska finnas trygghets- och/eller seniorboende på alla öar.

  Invånarna ska erbjudas möjlighet att välja mellan olika boendeformer.

En kommentar för “Möte med kommunfullmäktige

 1. Handikappade är bortglömda. T ex rullstolsbundna. På
  Björkö bamba och bibliotek har vi en ramp som har en stigning på 1 till 5. Det skall vara 1 till 20 .
  D v s om skillnad mellan mark och tröskel är 17 cm så
  ska rampen vara 2 meter och 40 cm. Den är ca 60 cm i dag
  och därför kan ingen med en manuell rullstol ta sig in
  i lokalerna utan hjälp.
  Detta är olagligt men ingen har gjort något åt problemet
  på 25 år . Kanske på grund av okunskap – fråga mig –
  jag kan detta – finns någon annan som har kunskap ?

Kommentera