Möte med Kommunstyrelsen

Mötet inleddes med att Ornitologiska föreningen förärade oss med en tavla med ejdrar som motiv. Detta för att ejdern utsetts till Öckerö kommuns “kommunfågel”. Vi fick dessutom en information om föreningens arbete.

På mötet med Kommunstyrelsen fick vi en redovisning av vad det skulle innebära för kommunen om vi bygger ut ett “stadsnät” med fiberkabel. Diskussion pågår nu mellan kommunen och Öbo att sätta dessa planer i verket. Tanken är att när kommunen bygger ut sitt fibernät så ska även privatpersoner erbjudas att ansluta sig till detta. På så vis delas kostnaden mellan flera och fler får också tillgång till fiberkabel. För framtiden, eller kanske redan nu, så tror de flesta bedömare att vi mer och mer kommer att vara beroende av en snabbare uppkoppling för att kunna utnyttja de tjänster som erbjuds. Tanken är att det är Öbo som bolag som ska genomföra denna utbyggnad. Beslut om detta väntas att vi tar under året kanske t.o.m. innan sommaren. I övrigt handlade det en hel del om ekonomi. Årsberättelsen för år 2010 föredrogs. Bl.a. kan nämnas att sjukfrånvaron minskat från 5,96 % av tillgänglig arbetstid till 4,25 %. Sjuktillfällen 60 dagar eller mer i % av totala sjukfrånvaron har minskat från 51,50 till 31,07.

Ekonomiskt var det ett framgångsrikt år då året slutade med ett överskott på 14,7 mnkr. Detta ska ses mot ett budgeterat underskott på drygt 13,5 mnkr. Underskottsbudgeteringen gjordes för att våra verksamheter skulle kunna fortsätta med oförändrad verksamhet även om vi då befann oss i en djup lågkonjunktur. Normalt sett får kommunen ett skattenettoökning på 20-25 mnkr men till detta år fick vi slutligen 1 mnkr.

Som en av få kommuner klarade vi denna konjunkturnedgång utan neddragningar, besparingar eller skattehöjningar. Mot bakgrund av Socialdemokraternas klagorop om misskött ekonomi under valrörelsen känns det nu ganska bra att kunna redovisa att vi inte enbart klarade ekonomin med råge utan att vi också uppfyllde de flesta målen som vi satte upp.

Kommentera