Bokslutskomminiké – år 2010

Årets överskott: 15 mkr

Årets resultat uppgår till 15 mkr. Det är åttonde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat och det sjunde med ett positivt s.k. balansresultat, d.v.s. efter det att reavinster exkluderats. Reavinster redovisas till 4 mkr. Balansresultatet: 11 mkr.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 3,7 %, vilket möts med ökat skattenetto (skatteintäkter och utjämningsbidrag) på 3,6 %. Bland kostnadsslagen i den kommunala verksamheten dominerar personalkostnad (löner, sociala avgifter, pensionskostnader). För 2010 redovisas ökning med 3 %. Andra kostnadsslag som ökat är bidrag och köp av verksamhet.

Soliditet

Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 289 mkr. Soliditeten i bokslut 2010 uppgår till 10 % när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas. Redovisas pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen uppgår soliditeten till 66 %. Soliditetsmåttet brukar användas för att beskriva en organisations förmåga att stå emot ekonomiska nedgångar/kriser.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 32 mkr. Merparten av projekten finns inom samhällsbyggnadsnämnden, ca 27 mkr, och avser diverse trafikprojekt och investeringar inom VA-området (rörledning L:a Varholmen/Björkö: ca 11 mkr).


Nämndernas resultat

I bokslutet uppgår nämndernas sammantagna budgetavvikelse till ca 12 mkr. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat: ks 1,9 mkr, bun 5,3 mkr, sn 0,9 mkr, kfn 0 mkr, sbn 3,7 mkr (exklusive VA).

Anställda

Den 1 november 2010 hade Öckerö kommun 924 anställda, en minskning med 46 personer jämfört med 2009. Totalt utgör de 924 anställda 781 helårsarbetare, vilket kan jämföras med 804 året innan. Sjukfrånvaron har minskat från 2009: 4,3 % jämfört med 6,0 %. Långtidssjukfrånvaron, mer än 60 dagar, utgjorde ca 31 % av total sjukfrånvaro, vilket är minskning jämfört med 2009 (ca 52 %).

Bolagen: Öckerö Bostads AB, Öckerö Rederi AB

Kommunens helägda bostadsbolag redovisar ett överskott på sista raden med 12,8 mkr. För 2009 var motsvarande siffra överskott med 3,6 mkr. Det under året nystartade Öckerö Rederi AB redovisar nollresultat.

Kommentera