Alliansen ser över skatter

Partiledarna Maud Olofsson (CP), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) skriver att flera skatter ska ses över för att underlätta för företag.

Det är nödvändigt att göra mer för tillväxt, företagande och forskning i Sverige. Därför lyfter vi nu fram tre konkreta skatteförslag vi vill pröva om ekonomin tillåter och resurser till välfärden kan säkras, skriver alliansens fyra partiledare.

Tack vare ordning och reda i offentliga finanser, arbetslinjen och en aktiv krispolitik klarade Sverige finanskrisen bättre än de flesta andra länder. För människor och företag skapar det trygghet. Vi behöver inte sjösätta stora sparpaket för att få ordning på ekonomin. I stället kan vi bygga Sverige starkt inför kommande kriser, trygga välfärden och möta globaliseringens utmaningar. Inte minst de senaste åren har visat på behovet av att rusta Sverige för en värld där gränserna blir allt öppnare, handeln ökar och geografiska avstånd betyder allt mindre. Det här är en utveckling som rätt nyttjad innebär möjligheter, men som kräver en långsiktig politik för tillväxt och konkurrenskraft.

För att klara sammanhållningen i Sverige och för att möta den globala konkurrensen är reformer för arbete, trygghet och kunskap nödvändiga. Det är genom att ge människor rätt verktyg som vi kan hävda oss i en global värld. Full sysselsättning, stärkt välfärd och en förbättrad skola är samtidigt bara möjliga att uppnå om vi också har en politik för fler och växande företag. En bärande del i alliansens politik är därför att det ska vara mindre krångligt och mer lönsamt att driva företag.

Sverige har under senare år blivit ett reformland på företagarområdet. Förmögenhetsskatten har avskaffats, bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har sänkts. Företagare har fått förbättrad social trygghet, nya områden har öppnats för entreprenörer, möjligheten för visstidsanställningar har vidgats och särskilda satsningar för att stimulera kvinnors samt invandrares företagande har genomförts. Därtill har jobbskatteavdraget minskat utanförskapet, ökat sysselsättningen varaktigt och gjort det mer attraktivt att starta och driva företag. Genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt flyttats uppåt har vi gjort det lite mer lönt att utbilda sig och arbeta, inte minst inom många TCO- och Saco-yrken.

Alliansregeringen tillsatte vid årsskiftet en företagsskattekommitté med uppdraget att se över företagsbeskattningen. Detta för att ur ett mer långsiktigt perspektiv lyfta vissa skattefrågor kopplade till tillväxt, företagande och konkurrenskraft.

Vid sidan av utredningen finns skäl att gå vidare och se över möjligheten till nya reformer för förbättrade villkor för företagande. Vi har därför identifierat ett antal möjliga skatteförslag med bäring på Sveriges konkurrenskraft. Dessa ska prövas inför arbetet med höstens budgetproposition.

För det första vill vi öppna för en förenkling av den så kallade expertskatten. I den hårda internationella konkurrensen kan våra skattenivåer vara besvärliga när företag vill locka utländska experter eller andra nyckelpersoner till vårt land. Därför finns i dag särskilda skattelättnader för vissa utländska arbetstagare.

Vi vill göra det lättare att rekrytera utländska forskare, ledande befattningshavare i företag och andra talanger till Sverige. Detta genom att öka förutsägbarheten kring vilka personer som omfattas av expertskatten. Utöver dagens regler vill vi nu pröva att införa ett förenklat förfarande där alla personer som har rekryterats utomlands och har en månadsinkomst överstigande två prisbasbelopp (i dag 85600 kronor) ska kunna räknas som experter. Reformen skulle kunna stärka svenska företags konkurrenskraft samt göra det enklare för företag och forskning att utvecklas i Sverige.

Sverige behöver de skickligaste ingenjörerna och de kunnigaste forskarna för att kunna garantera den bästa välfärden. Vi satsar enligt OECD näst mest efter Israel på forskning och utveckling. Samtidigt behöver mer göras för att skapa ett forsknings- och innovationsklimat i världsklass.

Vi menar att det finns starka skäl att stimulera fler att vara med och bidra till forskning i Sverige. Som en andra del i en förstärkt politik för tillväxt och konkurrenskraft vill vi därför se över möjligheten att utöka företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Detta genom att företag ges rätt att av dra av kostnader för utgifter för forskning även om denna inte hör till företagets kärnverksamhet.

För det tredje vill vi pröva ytterligare förbättringar inom det så kallade 3:12-regelverket. Detta genom att se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och införa ett tak för hur stor utdelning som ska beskattas som lön. På så sätt kan företagare öka sin utdelning och lönsamma företag får mindre krångel genom att de inte behöver ägna sig åt olika skattekonstruktioner. Parallellt ska också prövas hur villkoren för de enskilda näringsidkarna kan förbättras. Allt detta ska ses som en signal om att det ska vara lönsammare att driva företag samt att vi värnar att växande företag stannar kvar och utvecklas i Sverige.

I valrörelsen var vårt löfte att prioritera välfärden. Det löftet ligger fast. I den ekonomiska vårpropositionen har vi därför enats om att viktiga reformer inom välfärds- och utbildningsområdena ska säkras innan vi genomför skattesänkningar. För att klara jobben, högt ställda välfärdsambitioner och en hårdnande internationell konkurrens är det samtidigt nödvändigt att göra mer för tillväxt, företagande och forskning i Sverige. Därför lyfter vi nu fram tre konkreta skatteförslag vi vill pröva om ekonomin tillåter och resurser till välfärden kan säkras.

Genom att ta ansvar för jobben och framtiden vill vi bygga hela Sverige starkt för att kunna möta en hårdnande internationell konkurrens. Vårt främsta mål är att föra Sverige mot full sysselsättning och därigenom minskat utanförskap. Med en tydlig politik för tillväxt, forskning, innovation och företagande skapar vi förutsättningar för ett dynamiskt samhälle som håller samman. Där vi också har resurser som kan trygga välfärden.

FREDRIK REINFELDT (M)

JAN BJÖRKLUND (FP)

MAUD OLOFSSON (C)

GÖRAN HÄGGLUND (KD)

Kommentera