Möte med Kommunfullmäktige

 

Mötet med Kommunfullmäktige var ett bokslutsmöte, dvs. det behandlade resultatet för år 2010. Förutom redogörelser över de faktiska resultaten är detta en möjlighet för oppositionen att tala om vad som man anser inte har varit så bra eller vad man anser kunde göras bättre. Det var därför förvånande när det inte kom en enda fråga från oppositionen under hela mötet. Det måste vi väl tolka som att man är nöjd med vad vi uträttar.

Hållbar kommun
Kommunens ansvarstagande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tillförsäkrar kommande generationer en hälsosam och god miljö fortsatte under året genom att kommunen införskaffade tre st elbilar som ska användas vid tjänsteresor istället för privat bil. Elbilarna kan också användas av privatpersoner eller av företag i en bilpool där de finns disponibla.
Vårt bostadsbolag Öckerö Bostads AB (ÖBO) har fortsatt sin satsning på energibesparing. Energisnåla diodlampor runt fastigheterna och nu senast vind- och soldriven belysning på Öckerö hamnplan.
För Öckerö kommun är det viktigt att bidra till det hållbara samhället. Det är enbart genom en mängd olika satsningar på energisidan som vi kan uppnå vårt mål om ett hållbart samhälle. 

Bostäder
Under året färdigställdes en av de största satsningarna på bostadsbyggande när 50 st ägar- och hyresrättslägenheter blev inflyttningsklara på Breviks Ängar. Detta var banbrytande eftersom de är de första ägarlägenheterna i Sverige. Genom blandningen av ägar- och hyresrätter kunde ÖBO erbjuda en av Sveriges lägsta hyror på nyproducerade lägenheter.

Vattenläckan
I mars drabbades kommunen av en vattenläcka på ledningen mellan Björkö och L:a Varholmen. Efter någon vecka konstaterades att det skulle vara chansartat att försöka att laga ledningen. Kommunen tog beslut om att, till en visserligen högre kostnad, byta ledningen till en ny. Investeringen, ca 11 mnkr, innebar dubbla ledningar så att vattenförsörjningen är bättre säkrad för framtiden. Tack vare ett idogt arbete var bytet klart innan påsk och våra kommuninvånare kunde efter fyra veckor åter få vatten i sina ledningar. 

Ekonomin
Efterverkningarna av konjunkturnedgången, svag utveckling av skatteintäkterna, satt fortfarande kvar när budgeten antogs. Det innebar att kommunfullmäktige valde att underbalansera budgeten med drygt 13 mnkr. Samtliga nämnder fick ersättning för kostnadsökningar för löner, varor och tjänster. Nämndernas verksamheter kunde därmed bibehålla samma kvalité som de haft året innan.
Tack vare en bra ekonomisk hushållning och att konjunkturen vände uppåt lyckades vi med det remarkabla att få ett positivt resultat med 14,8 mnkr. Då ska sägas att endast en begränsad del av detta berodde på en förbättrad konjunktur och resten på ett bra arbete med ekonomin. Mest glädjande är ändå att samtliga nämnder för andra året i rad gick med plus. Sammantaget bidrog nämnderna med 8 mnkr till resultatet.

T/S Gunilla
Under året tog kommunen beslut om att ta över ägandet av skolfartyget T/S Gunilla. Efter att fartyget ägts av Öckerö Maritime Center (ÖMC), som för övrigt hyr ut lokaler för gymnasieskolan, var tiden mogen för att kommunen skulle ta över driften. Övertagandet, 1 augusti, föregicks av en utredningsfas som drevs av kommunstyrelsens ekonomienhet med konsultstöd. Det befanns att ett ägande var bäst i bolagsform varför fullmäktige skapade ett nytt kommunalt bolag med namnet Öckerö Rederi AB (ÖRAB). Övertagandet har gått bra och kommunen har nu en bättre kostnadskontroll samtidigt som Barn- och Utbildningsnämnden får en känd och jämnare fördelad kostnad under verksamhetsåret.

Skolan
Under året togs beslut om att flytta mellanstadierna från Källö-Knippla,
Hälsö och Fotö till Öckerö och Hönö. Anledningen var att säkra den pedagogiska kvalitén. Efter valet ändrades majoriteten i denna fråga. Den nya majoriteten bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kom överens om ett nytt beslut, som innebar att skolorna på Fotö, Hälsö och Källö-Knippla ska erbjuda undervisning i årskurs F-5. Barn- och utbildningsförvaltningen skall i samverkan med föräldrarna komma överens om eventuella åtgärder för att säkerställa den pedagogiska kvalitén i undervisningen.
Eleverna i årskurs 6-9 från Fotö, Källö-Knippla, Hyppeln samt Rörö erbjuds skolkort. När Västra Götalandsregionen tagit över Västtrafik som ensam ägare undersöks möjligheten och kostnaden för att erbjuda samtliga ungdomar fria resor.

Systembolaget
Äntligen, efter åtta års väntan, fick vi vårt Systembolag som näst sista kommun i Sverige. För att öka vår handel inom kommunen var detta en viktig milstolpe samtidigt som servicen till våra kommuninvånare ökat.

Kommentera