Öckerö kommuns ekonomi står sig stark

I den ekonomiska rapporten från Ekonomienheten framgår det att Öckerö kommuns ekonomi är fortsatt stark. För år 2011 budgeterade vi med ett underskott på – 11,4 mkr. Detta för att ge våra verksamheter de pengar som de behövde för att klara av att fortsätta utan att behöva göra några besparingar.

Konjunkturen har den senare tiden pekat uppåt vilket för Öckerö kommuns del inneburit en förstärkning med 10,4 mnkr. Dessutom har vi bedrivit en ansvarsfull ekonomisk politik vilket gör att vi nu har en prognos på ett överskott med 7 mnkr för året.

Med de svängningar som numera finns i ekonomin är det viktigt att vi skapar en bas med ett bra budgeterat resultat eftersom nästa konjunkturnedgång kan drabba oss när vi som minst anar det. I vårt budgetförslag för år 2012 har vi lyckats att uppnå ett positivt resultat med blygsamma 0,2 mnkr. detta är dock ett stort steg i rätt riktning jämfört med årets budgeterade resultat på – 11,4 mnkr och en god bit på väg mot de 7 – 10 mnkr som vi bör ha i resultat för att vi ska kunna klara nästa konjumkturnedgång.

Kommentera