Öckeröalliansens budgetförslag för år 2012

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi tagit kommunen genom en svår konjunkturnedgång utan nedskärningar i den kommunala servicen till att nu åter kunna göra satsningar igen. Resultatmässigt har vi efter flera år av låga skatteintäkter nu återigen fått fart på hjulen i svensk ekonomi vilket gör att vi har råd med satsningar på en ökning av den kommunala servicen.

I Öckeröalliansens budgetförslag finns det en tydlig satsning på våra ungdomar. Det är viktigt att vi har aktiviteter för våra ungdomar inom kommunen. Vi satsar därför på en ny fritidsgård samt en ny skatepark. Båda två ska stå klara under 2012 och innan dess kommer vi att utreda var dessa ska placeras.

Alla verksamheter får kompensation för löne- och kostnadsökningar under 2012. Detta gör att vi har skapat goda förutsättningar för en fortsatt bibehållen hög kvalité i den kommunala servicen.

Vi vill höja kvalitén i förskolan genom att fram till år 2014 sänka antalet barn i barngrupperna till 17 barn. Nästa år tar vi första steget genom att bygga ytterligare en förskola.

Inom skolan satsar vi på vidareutbildning för våra lärare för att möta de nya kraven med lärarlegitimation. Vi sjösätter också ett nytt dataverktyg som ger bättre möjligheter för föräldrar, lärare och elever att följa upp vad som händer i skolan.

De senaste vintrarna har gått hårt åt våra vägar. Vi ger därför ytterligare 1,5 mnkr till ökat vägunderhåll för att vi ska komma ikapp. Det är också viktigt att vi hanterar vårt plan- och byggnadslovarbete på ett snabbt och säkert sätt. Ytterligare en planarkitekt anställs därför för att tillgodose detta. Vi satsar också särskilda pengar till att just färdigställa planerna på Björkö, Söö och Hälsö hamn.

För att möta klimatkraven är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vår kollektivtrafik. Som komplement till snabbussarna från Hönö och Öckerö vill vi nu också öka trafiken med Flexlinjen. Detta sker genom att vi införskaffar ytterligare en större buss samt gör den tillgänglig för alla resenärer. I morgondagens samhälle kommer det inte att vara möjligt att biltrafiken ökar som den gör idag och då måste vi ta vårt ansvar och ge rimliga alternativ. En utökning av Flexlinjen är en sådan satsning.

Kommentera