Moderaterna om det ekonomiska läget

Tisdagen den 16 augusti
presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg Moderaternas utgångspunkter för arbetet med statsbudget för 2012.

Alliansens valmanifest och löfte till väljarna i valet 2010 var fortsatta reformer för arbete, där sänkt inkomstskatt genom ett femte steg i obbskatteavdraget utgör en av huvudpunkterna. Alla som arbetar ska känna att det lönar sig. Alla de som går från bidragsförsörjning eller utanförskap till arbete ska känna att det gör verklig skillnad till det bättre. Det är fortsatt en viktig utmaning för Sverige om arbetets värde ska återupprättas.

Sedan jobbskatteavdraget började införas i Sverige 2007 har framförallt låg- och medelinkomsttagare fått betydande skattelättnader vilket förstärkt drivkrafterna för arbete och gett fler ekonomiska marginaler i vardagen. Nästan alla heltidsarbetande (99 procent) har fått skattesänkningar på över 1 000 kronor per månad och 75 procent över 1 500 kronor per månad. En undersköterska har sedan jobbskatteavdraget började införas fått en extra månadslön efter skatt. Betydelsen av detta ska inte underskattas. I Alliansens valmanifest är vi tydliga med att Sveriges offentliga finanser ska vara långsiktigt hållbara. Som första prioritering har vi satt ordning och reda i de offentliga finanserna och därefter att säkra fortsatta välfärdsreformer. Som en tredje del pekades ett antal reformambitioner ut att genomföras senare under mandatperioden. Däribland fortsatta inkomstskattesänkningar.

Som ett led i en ansvarsfull ekonomisk politik slogs också fast att alla reformer ska prövas mot reformutrymmet. Det kan bli nödvändigt att avstå från att genomföra eller skjuta på reformer eller tillföra ytterligare finansiering om den ekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat, eller för att säkra samhällsekonomisk balans.

Sveriges ekonomi är i dag en av de starkaste i Europa och den svenska ekonomin har under senare tid utvecklats mycket positivt. Samtidigt har vår omvärld brottats med fortsatta ekonomiska problem. Finanskrisen har i många av Europas länder övergått i en skuldkris. Därtill har de fortsatta ekonomiska problemen i främst USA skakat världsekonomin och dämpat återhämtningen. Inte minst den senare tidens ekonomiska oro har inverkat negativt på tillväxten i hela världen. Utvecklingen i världsekonomin och de risker som föreligger påverkar reformutrymmet negativt och det råder stor osäkerhet kring effekterna av den statsfinansiella krisen, dess varaktighet och magnitud. I det läget är det viktigt att prioritera säkerhetsmarginaler i offentliga finanser som möjliggör för oss att möta oro från en stark position. Det ökade behovet av säkerhetsmarginaler innebär starka krav på prioriteringar i höstens budgetarbete. Då den statsfinansiella oron riskerar att skapa förnyad finansiell oro av det slag som vi upplevde under finanskrisen är det nu viktigt att ha beredskap att hantera ett sådant scenario. De grundläggande institutionerna för finansiell stabilitet finns på plats och arbetet med att  förebygga finansiell oro bör fortgå. Därtill krävs en stramare budget än vad som kunde förutses i våras.

Långsiktigt hållbara offentliga finanser är och förblir en grundförutsättning för att Sverige ska kunna stå starkt i en orolig värld. Det är också grunden för vår möjlighet att genomföra reformer för arbete och välfärd. Mot denna bakgrund vill vi inför arbetet med budgetpropositionen återkoppla till vad vi slog fast som politiska prioriteringar i valmanifestet samt årets vårpropoition. Där enades vi om att det ekonomiska läget samt viktiga reformer för välfärd och utbildning ska avgöra genomförandet av de skattelättnader vi har som reformambitioner för mandatperioden.

Moderaterna kommer därför att inför samtalen om budgetpropositionen för 2012 förorda att inkomstskattereformer som jobbskatteavdragets femte steg, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och fortsatta skattelättnader för pensionärer ska genomföras under den senare delen av mandatperioden.

Jobbskatteavdraget är fortsatt en av de viktigaste delarna i en långsiktig politik för fler i arbete. Mer behöver göras för att förbättra drivkrafterna för arbete, förbättra trygghetsmarginalerna för låg- och medelinkomsttagare samt förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. I den uppgiften är fortsatta skattelättnader på arbete centrala.

Med beskedet vill vi sända  en tydlig signal om att vi slår vakt om Sveriges ekonomi i en orolig tid, samtidigt vill vi lyfta fram ambitionen att fortsätta reformerna för att arbete ska löna sig så snart utrymme finns. Sveriges problem är fortsatt att det för många lönar sig dåligt att arbeta eller gå upp i arbetstid. Fler som arbetar måste känna att de får något för sina ansträngningar och kan förbättra sin livssituation. Jobbskatteavdraget är och förblir en bärande och angelägen del i ett långsiktigt reformarbete för jobben.

Kommentera