Ansvar för ekonomin – jobb för unga

I Alliansens valmanifest är vi tydliga med att Sveriges offentliga finanser ska vara långsiktigt håll-bara. Som första prioritering har vi satt ordning och reda i de offentliga finanserna och därefter att säkra fortsatta välfärdsreformer. Som en tredje del pekades ett antal reformambitioner ut att genomföras senare under mandatperioden.

Som ett led i en ansvarsfull ekonomisk politik slogs också fast att alla reformer ska prövas mot reformutrymmet. Det kan bli nödvändigt att avstå från att genomföra eller  skjuta på reformer eller tillföra ytterligare finansiering om den ekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat, eller för att säkra samhällsekonomisk balans.

Den allvarliga utvecklingen i världsekonomin påverkar nu reformutrymmet. Det råder stor osäkerhet kring krisen, hur länge den kommer att vara och hur den påverkar Sverige. I det läget är det viktigt att prioritera säkerhetsmarginaler. Marginaler som gör att Sverige kan möta oron från en stark position.

Vi ska möta oron genom att ta ansvar för Sverige. Som ett led i detta väntar nu en stramare budget än vi såg framför oss i våras. Därför har vi sagt att inkomstskattereformer som jobbskatteavdragets femte steg, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och fortsatta skattelättnader för pensionärer ska genomföras, men först senare under mandatperioden.

Utrymmet är begränsat, vi har inte råd med allt och viktiga reformer får vänta. I detta läge är det viktigt att kunna prioritera och välja det som är rätt. Moderaterna kommer därför inför arbetet med budgetpropositionen för 2012 att prioritera jobb för Sveriges unga. Detta i tre delar: För det första att förstärka den svenska skolan. För det andra att öka jobbchanserna. För det tredje satsningar på aktivitet och vägar till jobb.


Förstärk den svenska
skolan

Bra lärare gör skillnad för elevers framgång. Därför vill vi tillföra ökade resurser för att säkra att läraryrket är attraktivt och lockar personer som kan bli bra lärare. Med skickliga och behöriga lärare stärker vi skolans förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

En förstärkt yrkesutbildning och lärlingsutbildning är också prioriterat. Det kan till exempel handla om att förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet, dess uppföljning och yrkeslärarnas fort-bildning. För att förstärka kopplingen mellan skola och arbetsliv vill vi pröva att låta studenter kunna få praktisera efter avslutade gymnasiestudier.

Öka jobbchanserna

Vi vill öka möjligheterna till anställning för unga. Detta genom att slå vakt om de halverade arbetsgivaravgifterna för unga och vårda nystarts-jobben, som kraftigt sänkt kostnaden för att anställa unga arbetslösa. Det måste löna sig bättre att arbeta också om man är ung. De höga marginaleffekterna i skatte- och bidragssystem som drabbar många unga bör därför hanteras. Det är inte rimligt att vissa unga människor förlorar på att söka jobb eller börja jobba. Därför vill vi bland annat att man ska få behålla mer av försörjningsstödet när man börjar jobba. Inom restaurangbranschen jobbar många unga, får många sitt första jobb och därmed vägar in till en bredare arbetsmarknad. Det är en personalintensiv bransch där sänkta kostnader tydligt skulle kunna avspegla sig i fler jobb. En sänkt moms på restaurang-och cateringtjänster skulle därmed bidra till fler arbetstillfällen och minska den strukturella arbetslösheten bland unga.

Aktivitet och vägar till
jobb

Det är viktigt att säkra hög kvalitet på arbetsmarknadsinsatserna för unga. Inte minst behövs satsningar för att fler arbetslösa unga ska kunna få bra stöd och handledning i jobbgarantin. Detta för att säkerställa ett bra innehåll i insatserna som förbättrar möjligheterna till jobb. Vi vill också se öka de resurser för fler utbildningsplatser i yrkesvux, varav en del ska vara öronmärkta till unga som saknar slutbetyg och är inskrivna i garantierna. Fortsatta satsningar behövs också för att ungdomar som hoppat av skolan ska komma tillbaka. Det skulle bland annat kunna handla om en förlängning av det högre studiebidraget för unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg och återvänder till sin utbildning.

Kommentera