5 miljarder kronor till järnväg och väg

Alliansens partiledare presenterade idag en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg.

Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer krav på säkerhetsmarginaler och tydliga prioriteringar i den kommande höstbudgeten.

Vi vill säkra att Sverige har handlingsutrymme att möta en kraftigare eller mer varaktig avmattning. Med en ansvarsfull politik och goda säkerhetsmarginaler ska vi fortsätta att stärka välfärden samt förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige.

En god och utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Väg- och järnvägsnätet måste vara robust och hålla en hög standard för att tillgodose hela samhällets behov. För att förbättra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och stimulera sysselsättningen vill vi nu investera ytterligare i Sveriges infrastruktur.

I budgetpropositionen för 2012 föreslås en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012­2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll,
reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg.

Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. De samhällsekonomiskt viktigaste väg- och järnvägssträckorna ska prioriteras. Samtidigt är det åtgärder som ger sysselsättningseffekt på relativt kort sikt.

Inriktningen är att de samhällsekonomiskt (arbetspendling och godstransport) mest betydelsefulla sträckorna ska vara i fokus. De sträckor med störst behov och där flest människor berörs ska prioriteras först. Den exakta fördelningen över de olika regionerna, givet inriktningen, görs senare av Trafikverket.

Denna nya satsning innebär för 2012 att järnvägen tillförs ytterligare 1,8 miljarder kronor (en ökning med upp till ca 35 procent av drift- och underhållsbudgeten) medan vägsidan tillförs 950 miljoner kronor (en ökning med upp till ca 10 procent av drift- och underhållsbudgeten). 2013 ökas resurserna till järnvägen med 1,8 miljarder kronor (en ökning med upp till ca 35 procent av drift- och underhållsbudgeten) och resurserna till väg ökas med 450 miljoner (en ökning med upp till ca 5 procent av drift- och underhållsbudgeten).

Det innebär att alliansregeringen 2012 och 2013 satsar ca 7 miljarder kronor per år på järnvägsunderhåll och ca 11 miljarder kronor per år på vägunderhåll.

Satsningen ligger utöver de 800 miljoner kronor till järnvägsunderhåll som regeringen aviserade i samband med 2011 års ekonomiska vårproposition.

Kommentera