3,8 miljarder till lärarreformer

Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer krav på säkerhetsmarginaler och tydliga prioriteringar i den kommande höstbudgeten.

 

Vi vill säkra att Sverige har handlingsutrymme att möta en kraftigare eller mer varaktig avmattning. Med en ansvarsfull politik och goda säkerhetsmarginaler ska vi fortsätta att stärka välfärden samt förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige.

 

Få investeringar i Sveriges framtid är så viktiga som de för en bättre skola. Lärarna är samtidigt mycket av nyckeln för en skola som ger varje elev möjlighet att utvecklas. Ett kärvt ekonomiskt utrymme till trots har vi därför enats om att göra en bred satsning på Sveriges lärare.

  • Regeringen avsätter medel för en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan. Utvecklingsstegen med eventuella behörighetskrav skrivs in i skollagen. Löner och anställningsvillkor regleras av parterna på vanligt sätt. Staten täcker kostnader för skolhuvudmännen för reformen genom ett statsbidrag.
  • Alliansregeringen inför också Lärarlyftet II. En satsning för att lärare, som saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser de undervisar i, ska erbjudas utbildning för att kunna få denna behörighet.
  • Regeringen genomför också en satsning på fortbildning för yrkeslärare. Detta för att erbjuda dessa möjligheter att regelbundet delta i praktisk verksamhet ute på en arbetsplats inom sin aktuella bransch.
  • Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet.
  • För de lärare som saknar examen genomför regeringen en satsning på vidareutbildning, så att de ska kunna ta sin examen och ansöka om legitimation (VAL).
  • Rektorerna spelar en viktig roll för skolans utveckling. Regeringen föreslår därför en frivillig fortbildning i pedagogiskt ledarskap för dem som genomgått den obligatoriska rektorsutbildningen.
  • Varje forskarutbildad lärare bidrar till att bygga upp sin skolas kunskapsbas i sitt ämne. Regeringen satsar därför på forskarskolor för att fler lärare och förskollärare ska ges möjlighet att bli forskarutbildade. Forskar-utbildningen ska vara knuten till de ämnen som lärarna har utbildning att undervisa i.

Totalt satsas 3,8 miljarder kronor under åren 2012-2015 på lärarreformer.

Kommentera