De ekonomiskt utsatta får mest i årets budget

Alliansregeringen föreslår i budgeten ett arbetsmarknadspaket på 8,1 miljarder för åren 2012–2014. Bland annat förstärks Arbetsförmedlingen med 1,2 miljarder 2012. Paketet innebär en ökning av tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser med 15 350 årsplatser 2012 och 8 550 årsplatser 2013. Det här ska bidra till att möta inbromsningen i konjunkturen, skriver Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström.

I dag presenteras 2012 års budgetproposition, ”Tid för ansvar”. Det är en budget som tydligt tar sin utgångspunkt i den ekonomiska oro som spridit sig över världen under sommaren. Inte minst den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har försämrat konjunkturutsikterna. Den svagare internationella utvecklingen påverkar även Sverige negativt och tillväxten för nästa år skrivs därför ned markant.

Det är nu centralt att ta ansvar för Sverige. En svagare ekonomisk utveckling och stor osäkerhet ställer krav på säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta för att säkra att Sverige har handlingsutrymme. Våra utgångspunkter är klara: Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen värnas. Hushåll och företag ska inte drabbas av skattehöjningar. Vi ska ha beredskap att möta en kraftigare, mer varaktig avmattning och kunna förstärka jobbpolitiken.

I skuldstormens spår följer uppsägningar och arbetslöshet i vår omvärld. Även effekterna på svensk arbetsmarknad väntas bli tydliga nästa år. En viktig insats i budgetpropositionen är därför en förstärkning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vid sidan av en förstärkt arbetslinje är det en
hörnsten i en politik för full sysselsättning.

Alliansregeringen föreslår ett arbetsmarknadspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012–2014. I fokus står insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och insatser som gör anställningar billigare. Dessutom ska en god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras för att förhindra flaskhalsar och sämre tillväxtförutsättningar.

Arbetsförmedlingen förstärks med totalt 1,2 miljarder kronor 2012. Vi vill se förstärkt stöd och förmedling till dem som drabbats av eller riskerar långtidsarbetslöshet. Det handlar om tätare möten mellan arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt
förstärkta kontakter med arbetsmarknaden. Viktigt är också bra och regelbunden uppföljning. Detta så att rätt insatser och stöd sätts in för människor som blivit av med jobbet eller saknar jobb.

Hittills har inte en tillräcklig kvalitet och aktivitet uppnåtts i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Vi föreslår därför att resurser tillförs för att öka handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantins tidiga faser och i jobbgarantin för ungdomar. Det ska ge bättre förutsättningar att utforma individuella insatser samt förstärka de arbetsgivarkontakter som ska vara centrala i insatsen. För att personer utan arbetslöshetsersättning ska få snabbare stöd vill vi att de ska ha samma kvalificeringstid till jobb- och utvecklingsgarantin som personer med arbetslöshetsersättning.

Vi ökar antalet platser i utbildning och praktik tidigt i arbetslöshetsperioden för personer som riskerar långtidsarbetslöshet. Antalet platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan ökas tillfälligt. Vi gör en tvåårig förlängning av satsningen på fler platser i folkhögskolan samt en ettårig förlängning av det högre studiebidraget för unga som deltar i jobbgarantierna och återgår till studier på grundskole- eller gymnasienivå.

Tillfälliga åtgärder genomförs också i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta genom införande av en möjlighet till arbetsmarknadsutbildning samt ett särskilt anställningsstöd med förhöjd handledarersättning. Vidare görs en fortsatt förkortad kvalificeringstid till nystartsjobb för äldre arbetslösa och en fortsatt förstärkning av det särskilda anställningsstödet under 2013.

Arbetsmarknadspaketet innebär en total förstärkning av tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser med 15 350 årsplatser 2012 och 8 550 årsplatser 2013. Tillsammans med en kraftig satsning på infrastruktur på 5 miljarder kronor 2012–2013 bidrar det till att möta inbromsningen i konjunkturen. Investeringarna i infrastruktur och satsningarna på aktiv arbetsmarknadspolitik utgör nästan hälften av det totala reformutrymmet på 15 miljarder kronor.

Vi gör i budgeten också flera viktiga insatser för att varaktigt öka tillväxten och sysselsättningen. Bland annat sänks restaurang- och cateringmoms för att öka jobbchanserna för inte minst unga. Regeringen fortsätter också arbetet med att förstärka utbildningssystemet och villkoren för företagande.

Ett kärvt ekonomiskt läge ställer krav på prioriteringar. Alliansregeringen är därför tydlig med att bördorna av den försvagade ekonomin ska fördelas rättvist. I budgeten föreslås en rad insatser för sammanhållning riktade till grupper med svagare ekonomi eller större försörjningsbörda. Av budgetens samlade åtgärder riktade till hushållen går huvuddelen, 98 procent, till den tredjedel i Sverige (decilgrupperna 1–3) med lägst inkomster. Vi vet att många pensionärer, framför allt ensamstående äldre kvinnor, unga och familjer med flera barn ofta har en utsatt ekonomisk situation. Dessa vill vi nu ge förstärkta trygghetsmarginaler.

För att minska marginaleffekterna vid arbete förändras reglerna för försörjningsstöd. Detta så att hela arbetsinkomsten inte räknas in vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Den exakta utformningen ska utredas och reformen träder i kraft 1 juli 2013. Preliminärt beräknas den innebära en inkomstförstärkning på över 1 000 kronor i månaden, beroende på lön och antalet barn, för de ekonomiskt mest utsatta familjerna.

Vi genomför två förändringar i bostads­bidraget som väsentligt förstärker ekonomin för barnfamiljer. Det sker en sänkning av den nedre gränsen för boendekostnaden vid vilken bidraget betalas ut och barndelen höjs. För en ensam stående förälder med bostadsbidrag innebär det en inkomstförstärkning på 7 000–11 000 kronor per år, beroende på antalet barn. För en student med fullt studiemedel och en hyra som överstiger 3 600 kronor i månaden kan förändringen innebära att bostadsbidraget höjs med 200 kronor i månaden.

För att förbättra ekonomin för de sämst ställda pensionärerna höjs bostadstillägget för ålderspensionärer med 170 kronor i månaden. För en ensamstående med garantipension, som väntas öka med 2,8 procent nästa år, ger det en sammantagen inkomstförstärkning på 383 kronor i månaden. Viktigast för att minska klyftorna i ett samhälle är fortsatt en jobbpolitik för full sysselsättning. Bara om fler människor kommer i arbete
minskar klyftorna långsiktigt i samhället.

Det är tid för ansvar. En orolig världsekonomi ställer krav på tydliga prioriteringar för jobb, välfärd och trygghet.

Med vår politik tar vi ansvar för Sveriges ekonomi. Vi föreslår åtgärder – en stor del tillfälliga efterfrågestimulanser – för sammanlagt 15 respektive 17,3 miljarder kronor för 2012 och 2013. Vi gör aktiva insatser för jobb och omställning. I dag och för morgondagen. Vi förstärker tryggheten för människor i en utsatt ekonomisk situation. Samtidigt finns säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna om
skuldstormen förvärras. Det är så vi rustar oss för att stå emot oron i vår omvärld. Det är så vi rustar Sverige för framtiden.

Fredrik Reinfeldt (M),
statsminister

Anders Borg (M),
finansminister

Hillevi Engström (M),
arbetsmarknadsminister

Kommentera