SKL-kongress

Under två dagar har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kongress i Norrköping. Jag har för första gången fått möjlighet att delta. Vi är 451 st kongressombud som representerar Sveriges alla kommuner och landsting från alla partier. Denna mandatperioden finns det ingen absolut majoritet på kongressen utan Sverigedemokraterna har även här en vågmästarroll. Nu är inte S, MP, och V så eniga längre vilket innebär att i de flesta frågorna så finns det ändå en klar majoritet. I vissa frågor är det mer osäkert, det gäller de frågor där S, MP och V är enade och vi inte vet hur SD kommer att ställa sig.

De frågor som det finns en osäkerhet kring är motioner från oppositionen om barnfattigdomen där man vill att SKL tar fram handlingsplaner för att avskaffa barnfattigdomen. En annan motion föreslår att man skall utreda avregleringen av apoteksmarknaden. I båda dessa ärenden kommer SD att vara vågmästare och bestämma hur beslutet skall se ut.

En motion handlar om sprutbytesprogram. Där spretar åsiktens åt olika håll. S, MP, och V vill att SKL verkar för att alla skall införa detta medan Allianspartierna anser att det är upp till varje landsting/region. Detta är man överens om trots att det ser väldigt olika ut även i de borgerligt drivna landstingen/regionerna.

Jag hoppas-att kunna återkomma senare med hur det gick i dessa ärenden.

Kommentera