Möte med arbetsutskottet

Vi håller på att ta fram riktlinjer för parkeringsfrågor i kommunen. Det kan vid en första anblick synas vara en fråga som inte är så viktig men om man vill ha en fungerande handel och besöksnäring är det viktigt att ha tillräckligt med parkeringsplaser. I dessa riktlinjer bestäms hur många parkeringsplatser som behövs för olika verksamhetslokaler. När vi sedan skall bevilja bygglov har vi det enklare att också veta om parkeringsplatserna räcker till eller om de måste utvidgas.

Den ekonomiska rapporten per oktober visar på ett fortsatt stark ekonomi för kommunen. Totalt visar prognosen på ett överskott på 7 mnkr och detta skall ses mot det budgeterade resultatet på – 11 mnkr. Det är främst ökade skatteintäkter som bidragit men även en allmän effektivisering utan att verksamheterna har minskat har bidragit. Stämmer prognosen blir detta elfte året i rad som vi lyckas med att ha ett positivt resultat.

För att stå emot framtida nedgångar i ekonomin är detta av yttersta vikt att vi samlar på i ladorna för att klara oss närr skatteintäkterna viker. vi klarade det förra nedgången utan att vi varken behövde att höja skatten eller dra ner på verksamheterna och nu rustar vi för framtiden.

Kommentera