Moderata socialförsäkringsnyheter

De förbättringar i sjukförsäkringen som presenterades i budgetpropositionen debatterades nyligen i riksdagen och samtliga förslag ska genomföras enligt beslutet från 14 december. Regeländringarna träder i kraft 1 januari 2012.

Läget i sjukförsäkringen

De viktigaste förändringarna i korthet:

– En ny förmån (sjukpenning i särskilda fall) och ett boendetillägg införs för de som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

– Om det bedöms oskäligt att en person ska skrivas in på Arbetsförmedlingen för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering, kan personen få vara fortsatt sjukskriven längre än 2,5 år.

– Satsning på rehabilitering: Vi avsätter ytterligare 500 miljoner kronor per år till tidiga rehabiliteringsinsatser och anordnar 4400 lönebidragsanställningar riktade till långstidssjukskrivna och personer med funktionsnedsättning till och med 2014.

Pensionärerna får det bättre 2012

Från och med nästa år höjs bostadstillägget för ålderspensionärer med 170 kronor i månaden. Det är så generöst utformat att båda makarna i ett gemensamt hushåll kan får 170 kr var om man har låga inkomster. Vi avsätter 500 miljoner kronor årligen för denna satsning som är riktad till de ålderspensionärer med lägst ekonomisk standard.

År 2012 höjs inkomstpensionen med 3,5 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en höjning med 420 kronor före skatt (5040 kronor per år). År 2010 och 2011 sänktes inkomstpensionerna (år 2011: – 4,3 %, år 2010: -3 %) på grund av att den så kallade ”bromsen” slog till, men sett över tiden så har pensionerna utvecklats mer gynnsamt än om det gamla pensionssystemet bibehållits. ”Bromsen”, eller den automatiska stabiliseringen, syftar till att undvika att kostnaden för dagens pensioner övervältras på kommande generationer och är det som gör vårt pensionssystem långsiktigt hållbart och stabilt.

Garantipensionen, som är ett grundskydd för den som har liten eller ingen inkomstgrundad pension, höjs med 2,8 procent nästa år. Det innebär 213 kronor i månaden före skatt (2556 kronor per år) för en person som bara har garantipension.

Flera förbättringar i den ekonomiska familjepolitiken väntar

Barnfamiljerna kan vänta sig flera förbättringar från och med nästa år.

– Föräldrarna får vara hemma samtidigt med föräldrapenning i 30 dagar under barnets första levnadsår. Redan idag finns möjlighet att vara hemma tillsammans den första tiden efter förlossningen genom de 10 pappadagarna, men den tiden upplevs av många som alldeles för kort.

– Vi förenklar jämställdhetsbonusen. Jämställdhetsbonusen infördes 2008 och innebär att föräldrar kan få bonus med maximalt 13 500 kronor per år. Reglerna i jämställdhetsbonusen har
uppfattats som krångliga och svåra att överblicka, bland annat för att bonusen har baserats på föräldrarnas inkomster. Detta har inneburit att bonusen betalats ut långt efter föräldraledigheten. Från och med 2012 kommer bonusen istället att kopplas till uttaget av föräldrapenningen. Bonusen kommer därmed att betalas ut månadsvis och föräldrarna behöver inte ansöka om den. Vi stärker därmed jämställdheten och minskar krånglig administration för både föräldrar och myndigheter.

– Bostadsbidraget blir mer generöst. Förbättringen innebär höjda bostadsbidrag kopplat till antalet barn i familjen, som mest 350 kronor för ett barn, 425 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. Därutöver kommer bostadsbidrag att beviljas för lägre bostadskostnader än i dag. Den nedre gränsen för bostadskostnader som ger bostadsbidrag sänks från 2 000 kronor till 1 400 kronor per månad. Reformen är riktad till ekonomiskt utsatta barnfamiljer och beräknas minska socialbidragsberoendet med 90 miljoner kronor.

2 kommentarer för “Moderata socialförsäkringsnyheter

  1. Fast boendetilläget för de utförsäkrade gäller ju bara så länge de är under utredning i ALI, när utredningen/gratis “arbetsträningen” är klar kommer de skickas vidare till AF ordinarie utbud och slutligen samlas ihop igen i fas-3 där de återigen kommer att utnyttjas som gratis arbetskraft men den här gången utan något bostadstillägg.

  2. Hurra ! Nu är vi ganska nära en medborgarlön som många ser fram emot och bl a Piratpartiet har på sitt program., eller
    i sin idebank. Skillnaden är bara att f n har vi Försäkringskassa, A-kassa, Försörjningsstöd plus en mängd andra former för försörjning av människor. Alla dessa är belagda med prövningsrätt som är mer eller mindre krånglig
    och följaktligen kostar några milliarder om året att förvalta. Medborgarlön vore enklare och billigare. Håller Du med mig ?

Kommentera