Resurs- och kompetensförstärkning ska klara upp fler brott

Polisstyrelsen beslutade i dag om resursfördelningen för Polismyndigheten i Västra Götaland 2012. Beslutet innebär en utökning av antalet anställda med 20 personer. Samtidigt sker en kompetensväxling i myndigheten genom förstärkning av civil personal med specialistkompetens medan andelen poliser minskar något.

Polismyndigheten i Västra Götaland har de senaste åren förbättrat sitt resultat inom de flesta områden och ligger över riksgenomsnittet när det gäller andelen personuppklarade brott. Men vi kan självklart bli ännu bättre och genom den resurs- och kompetensförstärkning vi nu gör i myndigheten, får vi förutsättningar att höja uppklaringsprocenten ytterligare, säger länspolismästare Ingemar Johansson.

De nyrekryteringar som myndigheten kommer att göra är bland annat av forensiker, analytiker och annan specialistkompetens inom till exempel IT. De civilanställda ska komplettera den polisiära kompetensen genom bistå i brottsutredningar i syfte att ytterligare förbättra utredningsresultatet. Dessutom frigörs polisresurser genom att civila tillsätts i funktioner som inte kräver polisbefogenheter. Förstärkningen av civil kompetens inom Polismyndigheten i Västra Götaland omfattar ett 70-tal nyanställningar i myndigheten innevarande år.

 Genom denna förstärkning har Polisen i Västra Götaland goda möjligheter att både klara upp fler brott och att öka tryggheten genom fler poliser på gator och torg. Det är viktigt att våra medborgare känner sig trygga oavsett var i länet man bor, säger Polisstyrelsens ordförande Charlotte Nordström (M).

 Under 2012 kommer vi särskilt fokusera på att förbättra vår förmåga att klara upp bostadsinbrott, bedrägerier via Internet och våldtäkter. Vi kommer också att fortsätta vår satsning mot grov organiserad brottslighet och mot ungdomsbrottslighet, säger länspolismästare Ingemar Johansson.

De senaste åren har den svenska poliskåren vuxit kontinuerligt. Västra Götaland har 420 fler poliser i dag jämfört med 2005. Under 2012 kommer antalet poliser att minska i landet. För Polismyndigheten i Västra Götaland innebär det 50 färre poliser vid utgången av 2012. Minskningen fördelas över samtliga polisområden utifrån den resursfördelningsmodell som baseras på befolkningsunderlag och antalet anmälda brott i polisområdet. Minskningen kommer att ske genom naturlig avgång, främst pensioneringar.

Kommentera