Bokslutskommuniké – år 2011

Årets resultat: överskott 10 mkr
Årets resultat uppgår till 10 mkr. Det är nionde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat och det åttonde med ett positivt s.k. balansresultat, d.v.s. efter det att reavinster exkluderats. Reavinster redovisas till 2 mkr. Balansresultatet: 8 mkr.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,4 %, vilket möts med ökat skattenetto (skatteintäkter och utjämningsbidrag) på 4,5 %. Bland kostnadsslagen i den kommunala verksamheten dominerar personalkostnad (löner, sociala avgifter, pensionskostnader). För 2011 redovisas ökning med 5,4 %. Andra kostnadsslag som ökat är konsulttjänster och tele- och datakommunikation. Hyra/leasing uppvisar lägre kostnad.

Soliditet
Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 299 mkr. Soliditeten i bokslut 2011 uppgår till 6 % när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas. Redovisas pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen uppgår soliditeten till 66 %. Soliditetsmåttet brukar användas för att beskriva en organisations förmåga att stå emot ekonomiska nedgångar/kriser.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 22 mkr. Merparten av projekten finns inom samhällsbyggnadsnämnden, ca 19 mkr, och avser bl.a. förlängning av färjan “Burö” och utbyggnad av gångcykelväg utmed Norgårdsvägen/Öckerö.

Nämndernas resultat
I bokslutet uppgår nämndernas sammantagna budgetavvikelse till ca 5 mkr. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat: ks 1,4 mkr, bun 1,7 mkr, sn 0,1 mkr, kfn 0,3 mkr, sbn 1,8 mkr (exklusive VA).

Anställda
Den 1 november 2011 hade Öckerö kommun 929 anställda, vilket är ökning med 5 personer jämfört med 2010. Totalt utgör de 929 anställda 803 helårsarbetare, vilket kan jämföras med 781 året innan. Sjukfrånvaron har ökat från 2010: 5,0 % jämfört med 4,3 %. Långtidssjukfrånvaron, mer än 60 dagar, utgjorde ca 31 % av total sjukfrånvaro, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

Bolagen: Öckerö Bostads AB, Öckerö Rederi AB
Kommunens helägda bostadsbolag redovisar underskott på sista raden med 2,4 mkr. För 2010 var motsvarande siffra överskott med 12,8 mkr, vilket till stor del berodde på fastighetsförsäljning vid Breviks Ängar/Öckerö. Öckerö Rederi AB:s första hela verksamhetsår slutade med nollresultat.

Kommentera