Svar på insändare

Gösta Carman har i en ny insändare i GP en mängd frågor angående detaljer i upphandlingen av färdtjänsten i Öckerö kommun. Att utförligt redovisa för detta skulle kräva allt för mycket utrymme men Gösta Carman kan själv ta del av underlaget när som helst eftersom det är en offentlig handling. Han kan också gå på någon av de informationsträffar som kommer att hållas av kommunen och Västtrafik.

Öckerö kommun har som en liten kommun inga egna upphandlingsresurser därför anlitar vi ofta konsulter eftersom det är ett komplicerat förfarande som dessutom ofta överklagas. I detta fall valde vi Västtrafik eftersom de skött upphandlingarna i ett flertal av andra kommuner i Västra Götaland och dessutom bedriver den i 41 av de 49 kommunerna. I underlaget finns det samma kriterier som gäller under förra avtalet då Taxi Öckerö körde. Avtalet var dessutom indelat i två delar där Taxi Öckerö vann specialfordonen men senare tackade nej till detta. 

I upphandlingen finns det olika krav på bl.a. kvalité men man äger inte möjligheten att gynna lokala bolag genom krav som Gösta nämner, att chaufförerna t.ex. känner kunderna.

Jag är för en konkurrensutsättning av verksamheter och målet är att vi skall ha en bra kvalité till ett bra pris. Därför tror jag att det finns fler aktörer som kan klara av olika tjänster än de lokala och att det är bra att dessa konkurrensutsätts med jämna mellanrum.

Gösta Carman försöker göra politik av detta. Detta är ingen politisk fråga och det har inte funnits någon oenighet. Detta vet säkert också Gösta Carman eftersom det parti som han själv företrätt i Kommunfullmäktige under många år också sitter i majoriteten i kommunen och regerar. 

Nämnas kan också att en annan insändare i samma tidning ondgör sig över att Taxi Göteborg blivit av med sjukresorna i hans kommun. Detta anses vara dåligt eftersom chaufförerna är så trevliga och att det är så bra kvalité.

16 kommentarer för “Svar på insändare

 1. Alla kommuner anser sig vara unika på det ena eller andra sättet, så också Öckerö. I den lilla kommunen, som vi är jämförelsevis, klarar vi inte att göra alla uppgifter som åläggs oss. Exv. en stor upphandling av färdtjänst har vi inte kompetens till utan behöver extern hjälp. samma sak är att utforma olika detaljplaner, olika juridiska tjänster m.m.

  Detta innebär inte, som Du påstår, att våra tjänstemän inte har kompetens för sitt arbete utan att vi använder våra skattepengar till det som vi behöver dem mest. I olika specialfrågor har vi inte arbetsuppgifter tillräckligt för en heltid varför det är mer ekonomiskt fördelaktigt att använda oss av externa tjänster.

 2. Beviset på att Ditt resonemang är byggt på teoretiskt
  tänkande är följande fråga : Finns det någon annan kommun i
  vår region som består av tio bebodda öar med mestadels
  färjeförbindelse utöver Öckerö ? Om svaret ät ja håller jag med Dig – men om svaret är nej så måste ju var och en inse att vår kommun är unik och måste styras efter våra egna förhållanden. Att det bland hundra tjänstemän i kommunen inte finns någon som skulle kunna förhandla i den här frågan är svårt att förstå . Är alla millioner som går till löner bortkastade ? Sitter alla på kommunalhuset och rullar
  tummarna om dagarna. Ställs det inga krav på att en kommunaltjänsteman måste har vissa, elementära kunskaper
  i ekonomi, juridik och psykologi.?

 3. Folke, det vore bra om vi kunde föra en diskussion som är baserad på fakta och inte egna fantiserade påståenden. Det ökar inte minst Din egen trovärdighet.

  Jag har aldrig påstått att Taxi Göteborg har dumpat sitt anbud. Om Du jämför priserna för privatresor, jämförelsepriserna som står på taxibilarnas sidor, så är Taxi Öckerö även där drygt 30 % dyrare än Taxi Göteborg. Taxi Göteborg ligger i det prisintervallet som de flesta andra taxibolag gör i Göteborg medan det är Taxi Öckerö som ligger över. Jag är övertygad om att orsakerna är helt andra än att alla andra taxibolag kör 30 % fortare.

  Att lägga ett lägre anbud är varken olagligt eller gör att den kan kallas styrd. Hade Du haft det minsta rätt i något av detta hade upphandlingen överklagats, vilket inte skett. Detta är ett kvitto på att upphandlingen varit korrekt utförd.

 4. Arne — Du har själv talat om att Göteborgs Taxi dumpat
  priserna med 30 procent. Vad betyder det ? Om VD n sänker
  sin lön med 30 procent skulle jag tro Dig, eller om tjänstemännen gjorde likadant eller om chaufförerna avstod
  motsvarande procentuella minskning av ersättningen. Men
  så blir det inte. Vem blir då lidande ? Jo, den som åker
  färdtjänst. Hastigheten på bilarna måste ökas från 50 km
  till 65 km i timmen. Om Du har suttit i en rullstol längst bak i en handikappbuss så förstår Du vad jag menar. Du slängs av centrifugalkraften åt ena sidan vid varje refug
  och åt andra sidan när man lämnar refugen. En ökning med 15 km innebär att centrifugalkraften ökar 30 procent vilket
  blir olidligt för många handikappade. Samma förhållande vid
  farthinder men i vertikal riktning. Detta är orsaken till att jag kallar upphandlingen både olaglig och teoretiskt
  styrd och t o m klantigt utförd. Jag hade hoppats att någon i kommunledningen kunde förstå problematiken men det
  tycks inte vara så.

 5. Det jag menar är att Du förvränger fakta till det negativa och torgför det som en sanning. Det finns exv. inget fog för at.t påstå att tjänstemän har lurats i detta eller att upphandlingen är olaglig. Att nu påstå att Taxi Göteborg kommer att köra som racerförare är ytterligare ett bevis på förut.fattade negativa åsikter som det inte finns fog för men som bara har som ändamål att skrämma upp människor.

  Jag t.ror att det bästa är att Du accepterar att upphandlingen faktiskt gjord på ett korrekt sätt och att ge de nya utförarna en ärlig chans istället för att sprida negationer omkring Dig. Det skulle nog faktiskt Du själv må bättre av också.

 6. Jag är medveten om att jag är en gräsrot utan inflytande
  men jag ser situationen för alla drabbade. Du och alla tjänstemän som sitter med höga månadslöner och glider fram med egna bilar kommer inte att bli drabbade och kommer inte heller att påtaga Er något ansvar. Om man har 100000 i månaden så tänker man knappast på de 2000 kommuninnevånarna som lever på 100000 pr år och som är beroende av färdtjänst
  och att den fungerar. Dessa människor kommer nu att vara i händerna på unga, käcka bilförare som kommer att raserköra till färjan därför att timpriset är pressat. Och vem tar på sig ansvaret ? Ingen . När kommunrevisorerna 2014 upptäcker
  att färdtjänsten blivit dubbelt så dyr – vem tar på sig ansvaret ? Ingen. Vem talar då om verkligheten och vem upplever den ?

 7. Folke har som vanligt generella och svepande åsikter med en hel del felaktiga fakta. Det finns ingen klantiges i detta, vare sig från kommunen eller från Taxi Öckerrö. Upphandlingen är granskad av ett flertal jurister och anledningen till att den inte överklagats är att den gått riktigt till.

  Att påstå att tjänstemännen styrt upphandlingen genom tyckande och att politikerna vikt sig för detta är inte bara felaktigt det är dessutom oförskämt. Västtrafik har skött upphandlingen i ett flertal kommuner utan anmärkning och färdtjänsten fungerar faktiskt bra i dessa kommuner. Det är väldigt negativt att påstå att detta inte kommer att fungera innan det ens startat men det speglar antagligen mer Folkes egen inställningen än verkligheten.

 8. Den här diskussionen kunde Ni ha haft i juli 2011 medan det
  fanns möjlighet att överklaga bestutet. Nu är det väl försent och vi kan bara konstatera att hela ärendet skötts
  klantigt både från kommunen och öckerö taxi. En person med
  juridisk kompetens hade kunnat se att upphandlingen inte
  gått lagligt till utan styrts av tjänstemännens tyckande
  och att politikerna bara viker sig. Men vem får betala –
  jo det får kommuninnevånarna – sen gäller det att skolbarn och handikappade ställer lika höga krav på övriga taxibolag som dom varit vana att göra på Öckerö Taxi – det tvivlar jag på – följaktligen blir en massa människor lidande.

 9. Enligt den information som jag har fått så fick man inte handla upp både specialfordon och personbilsfärdtjänsten i samma upphandling.

 10. Frågan handlar inte om vem som sköter växeln, utan att inte skilja dem åt. Jag tror till exempel att det vore mycket bättre om Taxi Göteborg hade fått samtliga fordon och trafikleda dessa i vår kommun, istället för den uppdelning som nu blir. Men det återstår att se.

 11. Underlaget är hämtat från senaste upphandlingen som Taxi Öckerö. Frågan är inte vad jag anser om Er växel utan frågan är vilka krav man kan ställa. Helt klart är är i alla fall att man inte kan ställa kravet på att en speciell växel skall sköta färdtjänsten.

  Att Västtrafik blir samordnare är väl ingen nackdel. Det var inte det faktumet som gjorde att Taxi Öckerö förlorade upphandlingen. Västtrafik är också samordnare för 42 av regionens 49 kommuner vilket väl är ett ganska bra betyg och då ganska naturligt att anlita dem istället för någon annan som inte har samma kunskap.

 12. Det enda i upphandlingen som är lika sedan förra gången är antal fordon som efterfrågats. Skallkraven och upplägget ser helt annorlunda ut. Detta går att läsa då underlagen är offentliga.

  Även om Arne inte inser vikten av vem som sköter växeln, så hade det varit intressant att veta hur Västtrafik skulle kunna bli trafiksamordnare om någon annan konsult utfört upphandlingen.

 13. För att vara lite formell så är en konsult enligt Svenska Akedemins Ordlista en sakkunnig person som åtar sig ett specialuppdrag. Det är precis detta som Västtrafik har gjort. Underlaget för upphandlingen har man hämtat från Taxi Öckerö och det underlag som Taxi Öckerö vann upphandlingen på förra gången. Kommunen kunde påverka detta och gjorde det också. Eftersom underlaget hade varit detsamma även om en annan konsult alnlitats eller om kommunen skött upphandlingen själv kan jag med fog påstå att resultatet hade blivit detsamma.

  Anledningen till att låta Västtrafik sköta upphandlingen var helt enkelt att kommunen inte har den kompetensen. Eftersom Västtrafik inte bedriver någon färdtjänst själva, och alltså inte lämnar något eget anbud, ansågs att de var bäst skickade till att sköta detta. samma sak har ett flertal andra kommuner i regionen ansett som också låtit Västtrafik sköta deras upphandling.

  Beslutet om att låta Västtrafik sköta upphandlingen togs enigt i Samhällsbyggnadsnämnden. Däremot var tilldelningen, vem som vann upphandlingen, inget politiskt beslut utan detta togs av Västtrafik.

  Som information så har kommunen inte lämnat över färdtjänsten till Västtrafik. Vi sköter den på precis samma sätt som när Taxi Öckerö körde. Däremot anlitade vi Västtrafik till att sköta upphandlingen vilket inte är samma sak.

 14. Västtrafik är ingen konsult.

  Hade konsult anlitats kunde kommunen bestämt vilka krav som ska finnas med. Denna möjlighet finns inte när kommunen lämnat över färdtjänsten till Västtrafik. Resultatet hade omöjligt kunnat bli det samma om en konsult anlitats, eftersom Västtrafik inte kan lämna anbud på trafikledning.

  Hur kan det vara enighet i en icke politisk fråga?

   
  Beslutet att överlåta färdtjänsten togs i Samhällsbyggnadsnämnden 1/3-2011. Beslutet fattades av politiker. Att därefter överlåta även skolresor till Västtrafik utan att informera Barn- och utbildningsförvaltningen är en annan fråga. De fick då ta beslut om detta när upphandlingen var klar.

  Även om det råder enighet mellan samtliga partier i kommunen var detta ett politiskt beslut.

 15. Om vi kommer att förlora röster eller ej får vi väl se. Nu är det ju ändå så att detta är inget politiskt beslut så det hjälper inte att rösta på någon annan. Det är en upphandling som vi enligt lag är tvungna att göra och oavsett vem som än hade gjort den, vi eller Västtr,AIK, så hade resultatet blivit detsamma.

 16. Du har nog rätt i sak. Men Göstas artiklar bygger på känslor och tyckande och sånt går hem hos innevånarna
  så jag tror att Moderaterna förlorar röster nästa val
  på grundval av det här trots att inte frågan är politisk.
  Praktiskt spelar det ju ingen roll om det är ett aktiebolag
  eller en ekonomisk förening som sköter transporterna. Det är lika fel. När jag hjälpte Öckerö Taxi med papperen
  så var det handelsbolag som förhandlade med kunderna och som drevs utan vinst. Varje taxi var enskild firma med personligt ansvar ungefär som London taxi och det fungerade förträffligt. Vi red ut alla kriser och var oslagbara då
  det gällde kostnader tack vare att varje chufför kände ett
  personligt ansvar både för bilarna och kunderna. Kunde vi komma tillbaka dit skulle Öckerö kommun kunna spara ett antal millioner gentemot vad vi nu får betala när västtrafik ska betala timersättning utan någon spärr till
  olika taxibolag i västsverige. För det finns väl ingen
  avtalsregel som hindrar att totalkostnaden pr år blir
  högre än då Öckerö Taxi skötte transporterna ?

Kommentera