Fem år i sammandrag

Allmänt

2011

2010

2009

2008

 2007

Folkmängd 31/12

12 487

12 449

12 292

12 250

12 256

-antal barn: 0-5 år

850

898

896

904

916

-antal barn: 6-15 år

1579

1543

1573

1596

1629

-antal ungdomar: 16-18 år

537

590

561

593

595

-antal äldre: 80 år och äldre

629

618

608

617

628

Kommunal skattesats*, total, kr

31,64

31,64

31,64

31,64

31,64

varav: kommunal utdebitering

21,19

21,19

21,19

21,19

21,19

* exkl. kyrkan, exkl. begravningsavgift

 

Personal

Personalkostnader, mkr

394

374

363

361

350

varav: pensionskostnader

26

23

20

19

20

Antal anställda per 1/11

929

924

970

995

997

Antal årsarbetare per 1/11

803

781

804

820

820

 

Ekonomi mkr

Nettokostnad (inkl. avskrivning o. finansnetto)

568

539

520

517

488

Skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fast.avgift)

578

553

534

523

498

varav: skatteintäkter

502

484

483

471

445

Årets resultat

10

15

14

6

10

Balansresultat

8

11

7

7

0

Avskrivningar

13

12

11

12*

10

Nämndernas driftbudgetavvikelse

5

12

11

-6

-7

* inkl. nedskrivning 2,5 mkr

 

Investeringar mkr

Budget, netto

30

28

32

31

17

Utfall, netto

22

32

25

19

12

Tillgångar och skulder, nyckeltal

Tillgångar, mkr

452

439

445

394

380

-per invånare, kr

36 198

35 285

36 234

32 163

31 006

Långfristig låneskuld (bank) mkr

0

0

0

0

0

Likvida medel, mkr

80

75

111

69

65

Eget kapital, mkr

299

289

282

269

263

Total pensionsskuld (inkl. ansv.förb.), mkr

268

235

238

229

224

Ansvarsförbindelse/personal, * mkr

219

198

206

200

199

Ansvarsförbindelse/förtroendevalda, *mkr

4

Borgensförbindelser, mkr

684

580

591

550

478

-per invånare, kr

54 777

46 709

48 060

44 898

39 018

Soliditet, %

66

66

63

68

69

Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse+löneskatt)

5

10

6

5

4

Kassalikviditet, % (minimum 100 %)

166

131

134

139

139

Likviditetsdagar (sikta på 30 dagar)

40

40

60

39

38

*exklusive löneskatt

 

Kommentera