Fler jobb för unga – inte färre

Oppositionens skattehöjningar hotar 25 000 ungdomsjobb
I dag presenterade alliansens partiledare en granskning av effekterna av oppositionens förslag till skattehöjningar och hur de påverkar ungdomsjobben och ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Partiledarna redovisar också vad regeringen gör idag och vilka de fortsatta ambitionerna för unga är. (Rapporten bifogas)
Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom minska efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster och på hushållstjänster genom momshöjningar och begränsningsregler.
Detta är sektorer som för många, inte minst unga, erbjuder en första väg in på arbetsmarknaden. Sammantaget riskerar de åtgärder som Socialdemokraterna föreslår hota uppemot 25 000 unga personers jobb.
Jobbeffekter av olika förslag från oppositionen:
Åtgärd                                                        Jobbeffekt
Fördubblade sociala avgifter för unga                 -18 500
Höjd restaurangmoms                                    – 3 000
Minskat ROT/RUT                                         – 3 500
Sammanlagt                                              – 25 000
Regeringens åtgärder idag för unga
Regeringen har satsat brett för att förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Det handlar om:
– Utbildningssatsningar
– Stimulerad arbetskraftsefterfrågan på unga
– Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
1. Utbildningssatsningar
Att förbättra skolan är den viktigaste åtgärden för att på lång sikt förbättra ungas arbetsmarknadssituation. Regeringen har bland annat genomfört/infört följande:
– Reformeringen av gymnasieskolan
– Åtgärder för att stärka lärarnas kompetens och läraryrkets status
– Lärlingsutbildningar
– Yrkeshögskolans utbildningsvolymer har ökat strukturellt
– Krisåtgärder i form av utvidgade volymer av yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan
2. För att stimulera efterfrågan på ungas arbetskraft
– Sänkta arbetsgivaravgifter
– RUT- och ROT-avdrag samt sänkt mervärdeskatt på restaurang- och cateringstjänster
– Nystartsjobb för unga som varit arbetslösa i sex månader eller mer
– Allmänna visstidsanställningar
– Utreder lärlingsprovanställningar
3. Jobbgarantin för unga – med syfte att stödja unga att gå tillbaka till utbildningssystemet eller få ett jobb
Inom garantin är följande åtgärder vid sidan om förstärkta förmedlingsinsatser möjliga:
– Möjlighet att kombinera studier och praktik
– Studiemotiverande kurser på Folkhögskolan(denna åtgärd kan ges redan från första arbetslöshetsdagen).
– Förhöjt studiebidrag till de i ålder 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet och som hoppade av skolan innan halvårsskiftet 2010 som återgår till skolan. Det förhöjda studiebidraget ges till dess personen slutfört studierna dock längst t.o.m. 2014.
Stöd till start av näringsverksamhet är också en möjlig åtgärd inom jobbgarantin i syfte att öka jobbchanserna.
Regeringens fortsatta ambitioner för unga
1. Det ska löna sig bättre för unga att arbeta
2. Starkare koppling mellan skolan och arbetsmarknaden
3. Alla jobb behövs – främja nya jobb i nya branscher
4. Reformer för bättre integration – hjälpa unga utrikes födda till jobb
5. Aktiv arbetsmarknadspolitik som skapar vägar in på arbetsmarknaden

Kommentera