Möte med Kommunfullmäktige

Under gårdagens möte togs beslut om budgeten för år 2013. För första gången på tio år föreslog Socialdemokraterna ingen skattehöjning vilket väl får anses som ett trendbrott. Återstår att se om detta är tillfälligt eller om det håller i sig. Vi är dock glada över att nu även Socialdemokraterna erkänner att vi har skött vår ekonomi såpass bra att det inte är nödvndigt med skattehöjningar.

I vårt förslag har vi satsat en hel del på skolan. Det handlar om minskning av förskolegrupperna, ombyggnad/tillbyggnad av skolan på Fotö, ytterligare en förskoleavdelning på Björkö samt en satsning på IT i skolan. Av detta hade Soccialdemokraterna endast med IT-satsningen. Det innebär att om de hade fått bestämma får barnen på Björkö inte plats i förskolan, förskolegrupperna minsskar inte samt att det inte händer något med Fotö skola. Det märkliga är att beslut redan är taget om att bygga om/till Fotö skola och detta har Socialdemokraterna varit med på. Varför de nu inte vill finansiera detta framgår inte.
Miljöpartiet väljer att minska på finansieringen till Fotö skola vilket också är märkligt. Vilken del man inte vill finansiera framgår inte.
Kommunfullmäktige beslutade utan votering att i enlighet med Öckeröalliansens förslag.

I övrigt godkändes detaljplanen för det s.k. Bovierabygget på Heinövallen. Om planen inte överklagas kommer byggnationen att komma igång i september – oktober och vara klar för inflyttning ett år senare.

Vänsterpartiet hade också interpellerat om att vi godkänt Safi i Marocko som vänort. Både frågan och svaret på är desamma som jag svarat på i en insändare i TorslandaTidningen tidigare och bifogas nedan.


Svar på interpellation om Safi som vänort

Vänsterpartiet genom Annika Andersson har i en interpellation ifrågasatt att kommunstyrelsen tagit beslut om att ha den marockanska staden Safi som vänort. Hon räknar upp ett antal saker som hon anser talar emot detta. Dessa skäl handlar bl.a. om ockupation av Västsahara och oförätter som Marocko anses göra i samband med detta.

I denna sakfråga är vi helt överens, det finns ett flertal saker som man både kan ifrågasätta och fördöma när det gäller Marockos agerande. Man kan också lägga till att man dessutom ur en demokratisk synvinkel kan ifrågasätta flera saker, styrelseskick, jämställdhet m.m.

Öckerö kommun fick förfrågan från staden Safi med anledning av att vi redan idag har ett samarbete med anledning av att vårt skolfartyg T/S Gunilla går dit en gång om året. Frågan är då om vi skall isolera alla städer som ligger i länder som vi hyser olika tveksamheter till eller skall vi föra en dialog med dem.

Givetvis måste möjligheten till påverkan öka högst väsentligt om man träffar dem än om man inte träffar dem. Att som Annika Andersson föreslår leder knappast till någon större förståelse från deras sida för våra synpunkter eftersom vi inte ens ger oss något tillfälle att träffa dem.

T/S Gunilla angör på sin resa under ett år ett flertal länder som man kan ha olika tveksamheter till av samma orsaker. Tanken med elevernas utbildning är ju faktiskt att de skall få en allsidig insyn i hur det fungerar i olika länder varför det skulle vara mycket märkligt om man endast seglar till för oss helt korrekta länder. Mycket av utbildningen hade då givetvis tappat sitt värde.

Innan och under besöken i olika länder får eleverna olika utbildningar i hur just det landet och staden fungerar.  Våra elever träffar dessutom elever från Safi och fortsätter att umgås med dem efteråt på exv. Facebook. Detta torde vara ett mycket bättre sätt än att välja att inte träffa dem om vi nu vill påverka.

Nämnas bör att vi också hade kontakt med UD innan beslutet togs. Där såg man också fördelarna framför nackdelarna. Nämnas kan också att svenska kommuner har vänorter i en mängd länder varav många av dem ligger i länder där vi kan ifrågasätta många saker. Helt klart är dock att kommunernas utbyte internationellt skulle bli mycket fattigare och vår påverkan avsevärd mindre om vi skulle följa Annika Anderssons råd.

Beslutet togs i Kommunstyrelsen efter det att partigrupperna hade getts tillfälle att diskutera frågan. Även i Kommunstyrelsen blev det en längre diskussion där fördelarna vägdes mot nackdelarna. Resultatet blev att en enig Kommunstyrelse tog beslut om att vi skall ha Safi som vänort.

Sammanfattningsvis anser jag att det inte framkommit några nya fakta i ärendet som gör att jag anser att det beslutet skall omprövas.
Arne Lernhag
Ordförande Kommunstyrelsen (M)

Kommentera