Möte med Kommunstyrelsen

Med en välfylld agenda inledde vi mötet med att Öbos nye vd, Lennart Jonsson, presenterade sig. Han kommer närmast från Familjebostäder och tillträder sin tjänst den 3 december.

Vi hade också en presentation av ett samarbete som vi avser att ingå med andra kommuner inom Göteborgsregionen. Syftet är att se över hur vi kan samarbeta för att bli bättre och effektivare. Meningen är att vi med detta samarbete skall kunna erbjuda en bättre service till våra invånare till ett lägre pris.

Vi gav Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över parkeringssituationen i Hönö Klåva och utarbeta nya parkeringsbestämmelser. Han skall också se över möjligheterna för att införa gångfartsområde inklusive tillgänglighetsanpassa området. Även möjligheterna att enkelrikta Klåva hamnväg skall ses över.

Arbetet med att ta fram detaljplan över Öckerö centrum fortsätter. Vi gör nu en riskanalys samt tar markprover på området. När det gäller trafiklösningen anser vi att den får kvarstå i nuvarande form. Dock skall det byggas en cirkulationsplats vid vårdcentralen som öppnar en tillfart till Sockenvägen.

Beslut togs om att starta ett arbete med att ta fram ett planprogram över Rörö. Avsikten är att detta skall utmynna i att Rörö detaljplaneläggs vilket kommer att underlätta framtida byggnation och ombyggnation.

Utredningen över en ny återvinningsstation, Öckerö Kretsloppspark, fortsätter. Vi kommer att titta både på området mellan Göteborgsvägen och Tärnvägen samt vid Andvägen i anslutning till reningsverket.

En kommentar för “Möte med Kommunstyrelsen

  1. Jättebra att planarbetet kommer igång på Rörö. För några år sedan fick man svar från kommunen att just mitt område skall planeras om 25 år. Ja du såg rätt, 25 år!
    Man kan inte förhandla med Sankte Per!:))

Kommentera