Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte beslutade vi om att se över vår VA-taxan. Till nästa år kommer vi att ha tagit fram ett förslag på taxan.

I kommunen finns det ett antal ställen där man bytt VA-ledningar utan att man asfalterat efteråt. För det ändamålet har vi avsatt ytterligare 700 000 kr för att rätta till detta.

Beslut togs också om att påbörja en förstudie på en fritidsgård. Tanken är att den skall ligga i anslutning till biblioteket på Öckerö.

Budgeten för 2014 föreslogs att godkännas av Kommunfullmäktige. Skillnaden från vårens budgetförslag är att skatteprognosen ser lite bättre ut vilket innebär att vi numera har ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Det innebär att vi vi från år 2009 då vi drabbades av en stor konjunkturnedgång, har gått från ett budgeterat resultat på -25 mnkr till att nu att ha en budget i balans. Vi valde att istället för som så många andra avskeda personal, skära i verksamheter eller höja skatten, att underbalansera budgeten. Trots detta har vi ändå lyckats att prestera positiva resultat hela tiden. För att även i framtiden klara liknande nedgångar i ekonomin är det viktigt att vi åter kan bygga upp våra reserver.

Kommentera