Effekterna av Västlänken

I debatten finns det många fakta som inte framkommer. Delvis beror detta på att media oftast väljer att förenkla frågeställningarna eller kan det också vara så att alla de saker som Västsvenska paketet ger inte gynnar dem som är emot Västlänken och trängselskatten.

Ett tydligt exempel är den förenkling som GT väljer att göra när man vill att det skall vara en folkomröstning om ja eller nej till trängselskatten. Vad detta skulle få för konsekvenser är man dock inte lika intresserad av. Exv. vad skall ske med de stora utbyggnader av kollektivtrafiken som redan är påbörjade och beslutade, vad sker med den planerade byggnationen av Marieholmstunneln och Götaälvbron? Skall finansieringen ske på annat sätt och hur skall detta ske?

Detta är frågor som man måste diskutera innan man överhuvud taget tar upp frågan om folkomröstning.

Några av de fakta som sällan kommer fram i media är exv:

Om vill klara tillväxtstrategin behövs rangerbangården vid Centralstationen byggas ut från dagens 16 spår till 32 spår. Byggs Västlänken kan vi ta bort ett antal spår och istället bygga kontor eller annat på den platsen.

Idag får bussar och spårvagnar inte plats i centrala Göteborg, speciellt inte kring Brunnsparken. Detta löses mycket av Västlänken.

100 000 personer och 130 000 arbetsplatser kommer att ligga inom en km från någon av stationerna.

Helt klart är att vi måste bygga till strukturerna för tågtrafiken till Göteborg. Eftersom Centralstationen idag är mättad i högtrafik måste dock utbyggnaden av Västlänken ske innan detta annars kommer den utbyggda tågtrafiken inte att få plats.

8 kommentarer för “Effekterna av Västlänken

 1. Mikael, jag anser att det är politikerna som skall reda ut vad ett nej kommer att innebära. Problemet är att det finns olika uppfattningar om konsekvenserna inom partierna men också mellan partierna. Om man beslutar om en folkomröstning kan man besluta badet nej kommer att innebära för konsekvenser, men Javier svårigheten eftersom åsikterna om detta spretar.
  Jonas Ransgård svarar på frågor om Du twittrar honom./Trevlig helg.

 2. Hej igen Arne!
  Bra att man kan reda ut lite här:

  Vilka anser du ska tala om för väljarna hur ett “Nej” ska tolkas, om det inte är de folkvalda politikerna.
  ( Omröstning är ju endast rådgivande ).

  vänliga hälsn och trevlig helg
  Mikael

 3. Mikael, svar ja på den första frågan..
  på det andra påståendet har jag som Du förstår en annan uppfattning. Väljarna måste veta vilka konsekvenser ett nej innebär, röstar de för ett nej till Västlänken också eller är det endast finansieringen det handlar om som exempel.

 4. Hej igen Arne!
  Tyvärr är inte Gbg-moderaterna lika bra på att svara som du är ( hatten av igen ) 🙂
  Jag tolkar det alltså som att åtminstone du anser att det är nödvändigt att alla partier innan omröstningen presenterar hur de tolkar ett Ja/Nej.

  Vad jag förstår har “Folkinitiativet” ingen annan tolkning än att de vill ha frågan “Ja eller Nej” till t-skatt.
  Jag har inte sett “Folkinitiativet” formulera några andra konsekvenser.
  Det enda rimliga torde vara att omröstningen endast handlar om den frågan som de som skrivit på att de vill ha omröstning om.
  Eventuella konsekvenser måste ligga på folkvalda att lösa.

  vänliga hälsn
  Mikael

 5. Mikalel, den frågan skall ju ställas till moderaterna i Göteborg eftersom det är i deras kommun som folkomrötningen ev. kommer att vara. Jag anser att detta är nödvändigt.

  Jag har sagt att jag anser att det är en förutsättning för en folkoröstning att väljarna vet vad de olika alternativen kommer att innebära. Detta kommer att bli en svårighet för nej-sidan eftersom deras tolkningar spretar väldigt mycket.

 6. Hej Arne!
  Och tack för snabbt svar.
  Ska jag tolka ditt svar som att om det eventuellt blir folkomröstning kommer ni inom Moderaterna att se till att förklara för väljarna hur ni kommer att tolka ett Nej?

  För jag hoppas att du håller med mig om att det är just ni demokratiskt valda politiker som bör lämna besked till väljarna innan valet om hur Ja/Nej ska tolkas.

  vänliga hälsn
  Mikael B

 7. Mikael, tyvärr är det så att man inte är överens ens inom partierna. Vissa anser att ett nej till trängselskatt skall tolkas som att ingen Västlänk skall byggas medan andra anser att det enbart handlar om hur paketet skall finansieras. Jag anser att det måste tas fram vad konsekvenserna blir vid ett nej.

  Det kan visst finnas en poäng men förutsatt att kriterierna enligt första stycket är uppfyllt. Risken är annars att det blir kaos om det blir ett nej. Det blir också så att vid en folkomröstning så vet man inte badet nej kommer att innebära vilket inte är optimalt.

 8. Hej Arne!

  Eftersom du ( hatten av ) tillhör den ( alltför lilla ) skara av politiker som brukar besvara frågor på hemsidan frågar jag dig:

  1. Anser du att varje parti i god tid före en eventuell folkomröstning om t-skatten bör redovisa vilken konsekvens det partiet anser att ett Nej kommer att få?

  ( T ex om partiet i så fall vill stryka delar av paketet eller föredrar höja regionskatten, alt inte alls ämnar följa omröstningens resultat etc )

  2. Finns det inte en poäng för Ja-sidan att stärka legitimiteten hos T-skatten genom en folkomröstning?
  ( T-skatten har ju fungerat hyfsat och jag tror att chanserna är stora att vinna omröstningen ).

  vänliga hälsn
  Mikael B

Kommentera