Möte med arbetsutskottet

Idag hade vi ett rekordlångt möte med arbetsutskottet. Det var många och viktiga frågor som behandlades med flera föredragningar.

Vi inledde med en bokslutsberedning där förvaltningscheferna och deras ekonomer berättade om resultaten för måluppfyllelsen och ekonomin under 2012.
Barn- och utbildning hade lyckats med att få alla elever godkända efter nian. Ekonomiskt hade man ett underskott på närmare 5 mnkr. Då skall räknas in att man köpte in digitala hjälpmedel till skolan för närmare 2 mnkr.
Socialnämnden har visat att de har regionens bästa hemservice. Tyvärr gick man back med närmare 7 mnkr. Större delen av det underskottet orsakades av att vi måste köpa externa tjänster vid placeringar av ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden har både en fritidsgård och en skatepark på gång. Ekonomin gick jämt upp.
Kommunstyrelsen tog över allt planarbete under året och ekonomisk blev det ett överskott på 3, 6 mnkr.
Sammantaget gjorde kommunen ett överskott på drygt 10 mnkr varav större delen var en engångsutbetalning på försäkringspremier.

Fyra ärenden fick vi muntliga föredragningar på. Nytt avtal med Renova, vilket vi beslutade att godkänna, förbindelsen Kalvsund – Framnäs och anslutning till Gryyab istället för eget avloppsreningsverk, vilka vi bordlade. Vi har också en utredning på en s.k. KDV-anläggning som tar hand om soporna lokalt, och där beslutade vi en fortsatt utredning, gärna i samarbete med Renova.

Vi gav också positivt planbesked till byggnation på Norra Brevik och på Vitsippevägen på Björkö.

4 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

 1. De synpunkter som Du framför är några av de fakta som finns i rapporten. Det framgår nu också, vilket är en överraskning för ägarkommunerna, att GRYAAB inte har någon överkapacitet, snarare tvärtom. Alltför ofta drabbas man av breddning av avloppsvattnet och man står inför problemet att man måste bygga ett nytt avloppsreningsverk.

  Det som vi nu fått fram av denna utredning är inte enbart vad det skulle nerbära att koppla ihop oss med GRYAAB. Vi har också fått en mängd information som tidigare inte var känd om vårt egna avloppsreningsverk. Framför allt slipper vi nu att spekulera eller att gissa om vad vad en inkoppling på GRYAAB skulle innebära. Vi vet också vad det innebär att behålla vårt egna avloppsreningsverk.

  Sammantaget har vi nu ett betydligt bättre beslutsunderlag än vad vi hade för ett par månader sedan då det fanns många spekulationer åt olika håll.

 2. Det är bra att man skaffat inledande fakta om kostnaderna. Dessutom ska ett sådant beslut ske med hänsyn till EUs vattendirektiv. Där står det tydligt att man ska ta hänsyn till att miljö och vatten inte följer politiska gränser, till exempel kommungränser. Om det överhuvudtaget finns överkapacitet hos Gryaab så bör den därför användas till kommuner som har en sämre utsläppspunkt för sitt renade avlopp (betyder bland annat närmre eller i råvattentäkt) än Gryaab. Öckerö kommun har idag en väldigt bra utsläppspunkt ur den synvinkeln. Hur skulle man försvara att försämra den? Det finns också anledning att göra en riskbedömning om att ha stora ledningar med orenat avloppsvatten i Björköfjorden, de kan som bekant läcka och det skulle orsaka stor skada för havet och strandnära områden, svårt att sätta prislapp på, men är av stort värde för flera än Öckerö kommun. Man kan jämföra med att det är konstaterat skadligt för havet med orenat avlopp från fritidsbåtars toaletter som används några få dagar om året. När dricksvattenledningen till Björkö gick sönder kunde man låta invånarna få vatten på annat sätt, även om det var jobbigt. Att hantera avloppsfrågan så vore mycket svårare. Sammanfattningsvis kan vi vara glada över att det bästa och billigaste alternativet för avloppshanteringen är det som vi har.

 3. Jag har aldrig påstått att vårt reningsverk är för litet. Jag, m.fl. ville ha en utredning som jämförde kostnaderna med att pumpa avloppsvattnet till GRYAAB med att vi handhar det själva. Förra året fanns det en massa uppfattningar men ingen kunde styrka något med fakta, varken de som ville att vi skulle pumpa vattnet till GRYAAB eller de som ville ha kvar vårt reningsverk.

  Den utredningen har vi fått nu och kort visar den att det blir avsevärt dyrare att pumpa vattnet till GRYYAB. Politiken skall ta ställning till det vid nästa möte med arbetsutskottet.

 4. Arne,
  I maj förra året, tror jag det var, talade du om att reningsverket på Pinan är för litet. Jag förmodar att du menar att utredningen angående “pumpning till Ryaverket eller ej”, är klar. Kort vad är resultatet av utredningen?

  Thomas Andersson
  Hönö

Kommentera