Möte med Kommunstyrelsen

Två planbesked antogs, Öckerö Brevik och Björkö på Vitsippevägen. Båda två kan starta tidigast 2016 och Öckerö Brevik kan ge ett tillskott med ett sextiotal bostäder, både lägenheter och villor.

Dessutom beslutades om ett programsamråd för Knippla varv. Där ligger ett igångsättande närmare i tiden.

Beslut togs om att utveckla egna avloppsreningsverket istället för att koppla in på GRYAAB, förstudie på linfärja till Kalvsund samt att anlägga en Kretsloppspark i anslutning till avloppsreningsverket.

Vi fick en information om en risk- och bullerutredning som gjorts i Öckerö centrum med anledning av den framtida exploateringen där. Den säger att bullerproblem finns både från verksamheter och trafik. Det innebär att om vi vill bygga bostäder där så måste dessa planeras noga med avseende på dessa störningar. Idag finns det redan bostäder i området vilket kan innebära att det inte är någon omöjlighet att bygga flera men detta får studeras noggrannare.

Beslut togs också om att inrätta en tretimmars parkeringszon i Hönö Klåvå. Parkeringenstiden skall visas genom användande av en p-skiva. Avsikten är att vi skall främja besökare och kunder till området och då behöver man oftast inte längre parkeringstid. För längre parkeringstid kommer det att hänvisas till andra platser som ligger en bit ifrån.

Kultur- och Fritidsnämnden har beslutat att öka öppethållandetiderna på ishallen vilket också Kommunstyrelsen godkände.

Kommentera