Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte lämnade vi ett positivt remissvar om vindkraftpark i Hake Fjord. Enligt planerna kommer ett av verken att hamna inom Öckerö kommuns gränser. Det är vår avsikt att kommunen och/eller invånarna skall ges möjligheter att köpa andelar i detta verk.

Vi sa också ja till en försöksanläggning på vågkraft 300 – 600 m utanför Hummerviken vid Öckerö. Försöket kommer att pågå av och till under c:a tre år.

Vi tillskriver Västra Götalandsregionen och framför våra tvivel på att Taxi Kurir är kompetenta nog att få köra sjukresor och färdtjänst i vår kommun. Detta med tanke på de klagomål som vi fått där de allra flesta är på just Taxi Kurir.

Vi startar upp ett arbete med att se över vilka åtgärder som behövs på Björkö skola samt Bergagårdsskolan. Detta skall utmynna i vad vi kommer att behöva göra i framtiden med dessa skollokaler.

Till slut tog vi också ett beslut om att bidragsberättigade föreningar i kommunen skall ha nolltaxa för ungdomar när de vill disponerar skollokaler.

12 kommentarer för “Möte med Kommunstyrelsen

 1. Sofia, hur Göteborg hanterar ärendet får Du faktiskt diskutera med Göteborg om. Angående buller och lågfrekvent ljud m.m. finns det alltid olika uppfattningar om och det är just det som är domstolens uppgift att utreda. Den s.k. NIMBY-effekten, Not In My Backyard, finns i stort sett vid alla byggnationer oavsett om det är äldreboende, skolor, daghem eller vindkraftverk och är inget gångbart skäl i sig. Däremot skall givetvis alla miljökonsekvenser noggrant utredas.

 2. Gången är normalt att kommunen ska fatta beslut och ge sitt godkännande INNAN Miljödomstolen handlägger ärendet.

  Att vi måste producera lokalt har förstås med Borgmästaravtalet att göra, det finns långt mycket lämpligare platser för vindkraftsetablering. NIMBY-fenomet är för övrigt inte att förringa i det här läget. Det blir i så fall Sveriges i särklass högsta vindkraftverk närmare bebyggelse än vad som accepteras någon annanstans. Det lågfrekventa bullret från 6 MW vindkraftverk kan ge påtaglig skadeverkan och den bristfälliga forskning som finns är baserad på små vindkraftverk < 2 MW.

  Men visst. Tar man inte det ansvaret som politiker får väl Miljödomstolen ta ansvar för att det görs en ordentlig bedömning.

  (Dina partikamrater hade ju ett möte om detta häromdagen, där gavs mycket intressant information om placeringens risker och bristande lönsamhet)

 3. Sofia, ja jag menade vad jag skrev. Det är den vanligaste förklaringen, nämligen att man inte är emot en etablering, bara den inte sker sär jag bor. Eftersom vi alla förbrukar energi måste vi också producera också. Detta skall ske med förnyelsebar energi och då är vindkraft ett av alternativen. Av alla de skäl som anförs emot så kommer detta att prövas av Mark- och Miljödomstolen och antagligen också Mark- och Miljööverdomstolen. Då kommer alla skäl för och emot att granskas och en domstol uttalar sig om detta. Detta är den gången som är i dessa ärendena och min uppfattning är också att det är där som det skall prövas.

 4. Ursäkta, Arne, men menade du vad du skrev när du gjorde sammanfattningen “Det mesta av kritiken är att man är för men man vill inte ha det i närheten av där man bor”?

  I så fall har du inte läst utredningen. Bottenförhållandena är inte utredda, skredrisken inte utredd, bullerutredningen stämmer inte, fågelskyddsområden respekteras inte, rådigheten är inte utredd, försvarets övervakningsmöjligheter inskränks kraftigt, det saknas lönsamhet. Bland annat.

  I övrigt sköts processen under all kritik. Ansökan är inlämnad till MMD innan kommunen har givit sitt tillstånd, ansökningshandlingarna revideras under pågående hantering och Miljöförvaltningens utlåtande censureras.

  Det här handlar om SVERIGES HITTILLS HÖGSTA VINDKRAFTVERK, det är inget litet tramsprojekt som handlar om att det är fult med vindkraft. Det är ett dåligt underbyggt projekt där man tydligen måste fuska och ta genvägar för att få igenom det.

  För övrigt säger Sjöfartsverket att det ska vara 200 m mellan farled och rotorbladens extremtpunkt, inte mellan fundament och farled som Göteborg Energi tycker. Göteborgs Hamn vill ha 300-450 m och, som sagt, internationellt förespråkas 2 nautiska mil, dvs 3704 m.

 5. Självklart så har folk åsikter om man berörs! både kritiskt och positiva.
  Men detta som miljöpartiet driver och hur man har agerat är något man stort bör i ifrågasättas efter som det tydligt påvisas brister i det.
  Och det bör Öckerö kommun som stödjer Miljöpartiets i Göteborgs projekt klart fundera kring.

 6. Nichlas, det finns i princip inga större projekt som får kritik av olika orsaker. Det mesta av kritiken är att man är för men man vill inte ha det i närheten av där man bor. Projektet kommer att prövas av olika instanser där den kritik som framförs kommer att granskas och det är först då som vi får svar på om det blir möjligt att genomföra.

 7. Folke, vi har haft den här diskussionen tidigare. Upphandlingen är gjord av jurister och hade den varit olaglig så hade den med all säkerhet överklagat av de förlorande entreprenörerna. En upphandling var också helt nödvändig och allt annat hade varit olagligt.

  Det är viktigt att veta att sjukresorna upphandlades av Västra Götalandsregionen och tilldelades Taxi Kurir medan färdtjänsten upphandlades av kommunen och tilldelades Taxi Göteborg. Det är på sjukresorna som i princip alla klagomål kommer.

 8. Jenny, etablering kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen där alla de frågor kommer att tas upp. Avståndet till farleden anses tillräcklig av Sjöfartsverket.
  Vi har tillstyrkt i vårt remissvar. Beslutet tas av Göteborgs kommun.

 9. Arne
  Nu är det dags att Du tar på Dig hela ansvaretför den
  olagliga upphandling av sjukresor och färdtjänst som
  påbörjades för två år sedan och som var helt onödig men
  som förorsakat så många människor lidande och besvikelse.
  Om Du hade ägnat en halvtimme med att skriva in på Google
  – lagen om offentlig upphandling- så hade Du redan i paragraf 3 och 4 och 8 sett att denna lag inte gäller för
  transporter och därmed kunde Du ha avstyrt alla galna beslut som sedan fattades av tjänstemän somheller inte
  orkat läsa lagen utan bara gissade sig fram.
  Men nu har ett fel begåtts och det är dags att ställa allt till rätta.Någon upphandling behöver således inte göras.
  Regionstyrelsen kan kopplas bort och Öckerö kommun ska givetvis bestämma hur transporter ska skötas.
  Mitt förslag är att börja anlita de taxiägare som finns
  bosatta inom kommunen och som på grund av upphandlingen
  blivit avpolleterade. Helst ska dessa ha en enskild firma
  där man har fullt ansvar för vad man sysslar med och inte
  något ansvarslöst aktiebolag.
  Då får vi tillbaka den goda anda som har funnits i många år
  inom Öckerös taxinäring -väljarna blir nöjda – många miljoner av skattepengar kan sparas in – men det är brottom-
  för snart är det val igen – och det förtroende som Dina
  företrädare byggt upp under många år riskerar annars att
  rivas ner av en enda tokigt handlagd fråga

 10. Jag kommenterade i morse om hur besviken jag är över att Öckerö verkar ha fattat ett sånt dåligt beslut. Vem tar ansvar när första fartyget smäller in i vindkraftsparken och vi har en smärre miljökatastrof i hamninloppet?

  Göteborg Energi håller på att driva igenom en kampanj baserad på felaktigheter och det verkar som att alltför många politiker sväljer det med hull och hår.

  /mycket mycket arg medborgare

 11. Förstår jag rätt, har Öckerö sagt JA till miljöfaran och förlustprojektet Vindplats Göteborg? Har inte ni heller läst MKBn?

  Mycket mycket besviken 🙁

Kommentera