Planprogram Hönö Klåva

Kommunen har tagit fram en uppstart till ett planprogram över Hönö Klåva. Syftet med denna plan är flera. Dels vill vi ge möjligheter för de fastighetsägare som önskar att omvandla sina fastigheter till affärslokaler och kanske också bostäder. Idag sker detta genom att varje fastighetsägares önskemål behandlas var för sig. Med ett planprogram tar vi ett samlat grepp över detta där vi också bättre kan styra i vilken takt detta skall ske. Grundtanken är att Klåva skall utvecklas så att den genuina miljön bevaras och att handeln och turismen främjas.

I detta planprogram vill Klåva hamnförening pröva möjligheten att ändra in- och utloppet till hamnen. Genom att stänga nuvarande och öppna ett nytt norr om Långholmen skapas möjligheten att utveckla en marina i hamnbassängen mellan Klåva och Långholmen. Om detta är tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart är upp till Klåva hamnförening att utreda..

Kommunen vill också pröva möjligheten att bygga ett konferenshotel på Långholmen. För att kunna göra detta måste nuvarande arrenden sägas upp vilket i sig tar fyra år. Ett konferenshotel kommer att vara navet för att utveckla turismen i kommunen. Vi får då ett hotel som kan ta emot konferenser av normalstorlek vilket nuvarande hotel inte har. Ett konferenshotel gör också att vi får övernattningar och därmed också att handeln ökar i kommunen. Ett konferenshotel ger också ett flertal arbetstillfällen och då främst för ungdomar.
Hur hotellet skall se ut och hur anslutningarna till det är inte diskuterat utan kommer givetvis att behandlas i planprocessen.

I detta sammanhang är det också lämpligt att nämna den skiss som figurerat i debatten där det är inritat ett sjuvåningshotell samt parkeringsplatser på Långholmen. Detta är inte något som är politiskt behandlat och min spontana kommentar är att inget av detta är något som verkar vara politiskt gångbart. Det finns också inritat hur transportvägen till Långholmen skall vara. Inte heller detta är politiskt behandlat utan måste behandlas i planprocessen då givetvis hänsyn tas till alla synpunkter som då inkommit.

Jag har förstått att diskussionen redan är i full gång. Det cirkulerar där rykten om olika förslag och beslut om olika detaljer i planen. Det är därför viktigt att påpeka att planprocessen precis är uppstartad och det finns inga beslut om några detaljer i planen. Detta kommer att ske genom samråd och utställningar där kommuninvånare och sakägare ges möjligheter att yttra sig.

En kommentar för “Planprogram Hönö Klåva

  1. Du skriver:
    “Ett konferenshotel gör också att vi får övernattningar och därmed också att handeln ökar i kommunen. Ett konferenshotel ger också ett flertal arbetstillfällen och då främst för ungdomar.”

    Ett konferanshotel gör inte att man får övernattningar, det gör marknaden
    och det kanske finns underlag för detta, då utgår jag i från att en marknadsanalys visat att det finns underlag för att bedriva sådan verksamhet här idag?
    Dock framgår detta inte här huruvida om man gjort en sådan och kommit fram till det.

Kommentera