Möte med Kommunstyrelsen

Vi fick årets första ekonomiska rapport per mars. Den visar på ett överskott på 9,8 Mkr. Tyvärr fortsätter nämnderna att ha ett underskott. Rapporten visar på ett underskott på 6,8 Mkr., vilket ändå är en förbättring gentemot förra året.

Vi har under flera år utrett en förbindelse mellan Hyppeln och Rörö. Eter ett flertal möten med de boende på dessa öar har det framkommit att det inte uppfattas som så positivt med en förbindelse. Nu har dessutom Länsstyrelsen yttrat sig att de ser det som svårt att göra intrång i naturområdet på Rörö vilket är en förutsättning för förbindelsen. Detta tillsammans gjorde att vi beslutade att avsluta ärendet om en förbindelse mellan Hyppeln och Rörö.

Vi gav också ÖBO klartecken på att starta byggnationen på Sandlycketomten. Vi räknar med att det blir ett tjugotal lägenheter varav en del kommer att bli hyresrätter och resten ägarlägenheter.

Som svar på en motion beslutade vi att det snarast skall förbättra trafiksäkerheten för cyklister vid övergångsställena vid Statoil mot Minkeberg och vid Minnesstenskolan.

Vi gav också kommunchefen att utreda möjligheten att bygga ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att göra om biblioteket till en fritidsgård. Vi räknar med att den utredningen skall vara klar innan året är slut och att projektering kan påbörjas under 2014.

Kommentera