2,5 miljarder till pensionärna

Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor. Det är 1,35 miljarder mer än den reformambition som återstod i Alliansens valmanifest. Alliansregeringen fortsätter därmed att stärka pensionärernas ekonomiska situation med tydligt fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna.

Under Alliansregeringen kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år i och med dagens förslag få behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension. För 75 procent blir det 700 kronor eller mer varje månad. Föreslagen skattelättnad ger alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2014. Sett över de senaste sju åren kommer skattelättnaderna för pensionärerna att uppgå till 16,45 miljarder kronor.

Regeringen vill nu använda Sveriges starka offentliga finanser för att ge ytterligare lättnader för främst de pensionärer som har små ekonomiska marginaler. Tillskottet till pensionärerna bidrar till att skjuta in energi i ekonomin.

Sammanlagt har alliansregeringen nu vid fem tillfällen förbättrat pensionärernas inkomster genom skattelättnader. Senast 2013 lättades skatten för pensionärer med 1,15 miljarder.

Som en effekt av en ansvarsfull ekonomisk politik med en tydlig arbetslinje kan regeringen fortsätta att ge skattelättnader till landets pensionärer. Efter skattesänkningen 2013 återstod 1,15 miljarder för att uppfylla hela reformambitionen från Alliansens valmanifest. Med den nu föreslagna lättnaden mer än fördubblas den summan.

Jämfört med 2006, innan Alliansregeringen tillträdde, kommer en garantipensionär, en pensionär med låg pension, att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer per månad.

De fem skattelättnaderna för pensionärer över 65 år sker genom att grundavdraget höjs. Det ger relativt sett mest till de pensionärer som har lägst inkomst. I och med dagens satsning ökar den disponibla inkomsten för en ensamstående garantipensionär med drygt 1 000 kronor om året under 2014, jämfört med 2013.

För en genomsnittlig pensionär med bostadstillägg ökar den disponibla inkomsten med ca 400 kronor om året under 2014, jämfört med 2013.
Utan den föreslagna skattelättnaden skulle den disponibla inkomsten för en genomsnittlig pensionär med bostadstillägg i stället ha minskat med ca 1 000 kronor om året till följd av sänkta inkomstpensioner just under 2014. För åren 2015 till 2017 visar prognoserna i stället på årliga ökningar av inkomstpensionerna på mellan 2,2 och 4,7 procent.

Situationen för pensionärer är prioriterad för Alliansen. Totalt har regeringen tillfört drygt 31 miljarder till välfärdens kärna sedan 2006. Därtill har tidigare bostadstillägget för pensionärer höjts vid upprepade tillfällen, både genom att taket för hyran har höjts och genom att alla berättigade hushåll har fått 340 kronor mer i månaden. Den insats regeringen gjort för att minska köerna i sjukvården kommer också Sveriges pensionärer till godo.

Kommentera