Så blev effekterna av trängselskatten

Drygt 75 000 färre bilar passerade genom betalstationerna under september. Kollektivresandet ökade med uppemot 20 procent. Samtidigt är luften vi andas bättre.
Det visar den senaste rapporten om effekterna av trängselskatten i Göteborg.

Vid en pressträff på torsdagen, med representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Västtrafik och Trafikkontoret, presenterades följande siffror:

Antal delresor i kollektivtrafiken har fram till och med september i år, jämfört med samma period i fjol, ökat för tåg med 17 procent, expressbussar i Göteborgsregionen 20 procent, spårvagn 10 procent och stombussar i Göteborg 17 procent.

Biltrafikflödena genom betalstationerna under betaltid har minskat med 11 procent (73 500 fordon) under september jämfört med september 2012.

Under förmiddagens högtrafiktimmar 06.30 – 08.30 var minskningen 11 procent (13 700 fordon).

Dygnstrafiken minskade med 10 procent (77 000 fordon) jämfört med september förra året.

En annan slutsats: restider och osäkerheten kring restiderna har minskat under året på samtliga infartsleder mot Göteborg jämfört med förra året.

Störst är minskningen på E 6 från norr om Kungälv och ner till Tingstadstunneln.

På innerstadsgatorna har minskningen av trafiken under betalperioden avtagit från 22 procent i januari till 10 procent i september. Minskningen kan bero på annat än trängselskatt, till exempel införandet av busskörfält som minskat kapaciteten för biltrafik, framhålls i den nya rapporten.

Trafikkontorets mätningar visar att trängselskatten sannolikt haft positiv inverkan på miljön.

– Det ser ut så, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret. Vi vill gärna vänta med utväderingen ytterligare för att få längre mätserier. Men allt tyder på det i och med att utsläppen minskat.

Kan ni säga något med bestämdhet om effekterna?

– Att trängselskatten har bidragit till en gynnsammare luftsituation och minskade utsläpp av koldioxid. Men exakt hur stort bidraget är kan vi inte säga.

Hade ni räknat med det?

– Ja, vi har ingen annan åtgärd som ger större effekter på utsläppsminskningarna så snabbt.

Vad kan man göra för att skynda på utvecklingen ännu mer?

– Att ge premier till rena lastbilar och att smutsiga lastbilar får betala mer.

Enligt Line De Verdier, projektledare på Västtrafik, speglar de nya siffrorna de satsningar som gjorts, bland annat inom ramen för det västsvenska paketet. Busskörfält, pedelparkering och kamkanjer för att få fler att åka kollektivt, är tre konkreta saker hon lyfter fram.

– Det har haft effekt, det är glädjande, säger hon.

Västtrafik ligger nu “rätt mycket högre” i trafikutvecklingen än sina prognoser.

– Det är väldigt tydligt, säger Line De Verdier.

Om trenden fortsätter, kan ni motsvara förväntningarna hos kunderna beträffade kapacitet och tillgänglighet?

– Ytterligare satsningar i västvsenska paketet kommer ju, det gör ju att vi kan köra mer effektiv kollektivtrafik och investera i de starka stråken. Vi kommer att hänga med i den här utvecklingen. Vi har målkuvor för 2016 och ett ambitionsmål att fördubbla kollektivtrafilken till 2025.

Cirka 50 procent av alla som betalar trängselskatt får en räkning på under 60 kronor, 62 procent på under 100 kronor. Det är dock inte en så dålig affär för staten som det kanske låter.

– Vi har ju många småbeloppsåkare, men det lönar sig, säger Eva Rosman på Transportstyrelsen. Vi gör cirka 40 miljoner utskick varje år och har ett bra avtal med posten. Våra portkostnader är runt tre kronor per utskick.

– Sedan har vi en automatiserad process i Örebro varifrån vi gör alla utskick. Då kan vi hålla ner kostnaderna ytterligare.

Det finns ett förslag om att införa en förseningsavgift på 100 kronor innan man får en tilläggsavgift på 500 kronor, samt att möjliggöra kvartalsbetalning i stället för betalning varje månad..

– Sedan återstår att se när det kan bli en proposition i riksdagen, men sådana diskussioner förs, säger Eva Rosman.

Jan Höglund
031-62 42 29
jan.hoglund@gp.se

Kommentera