Möte med Kommunfullmäktige

Delårsrapporten per augusti i år pekar på ett resultat på 14,4 Mkr. I det resultatet skall också tas i beaktning att det finns engångsintäkter på 20 Mkr. Underskottet ligger mycket i Socialnämnden som haft ökade kostnader på bl.a. köpt vård. Totalt väntas Socialnämnden gå underskott med 8,3 Mkr. Vi fick också en uppföljning på våra mål vilket redovisas nedan:

Fastigheter
Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter. Avsatta medel (250 tkr) är fördelade till resp. förvaltning för att täcka ökad hyra.

Barn och utbildning
Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014. Målet är ej uppfyllt. Barnpengen har ökat. 5,6 barn per årsarbetare (2012: 5,75).

Social omsorg
Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. Träningsboendet/korttidsboendet på Hedens By startar under hösten 2013, det pågår ett målmedvetet arbete ute i organisationen för att förbättra för personer med missbruksproblematik.

Ungdomar
Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdoms- verksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan. Kommunstyrelsebeslut att utreda byggandet av bibliotek i anslutning till kommunhuset och att fritidsgård anläggs i nuvarande biblioteks lokaler.

Kommunikationer
Gång och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken ge- nom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar. Öckerö/Norgårdsvägen – utredning pågår för att pröva förutsättningarna för om- projektering av GC-väg då nuvarande projektering innebär stort behov av marklö- sen. Andelen resor med kollektivtrafiken skall ha ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % år 2014. Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen trafikanter som reser med kollektivtrafik.

Kvällens stora debatt var en interpellation från Sylke Sandberg (MP) som undrade om utredningen om en fritidsgård kunde utökastill att omfatta också andra platser än biblioteket. Mitt svar var att det finns inga som helst tankar på annat än att en nybyggnation skall ge minst samma service som idag. För i stort sett samma kostnad som en fristående fritidsgård kommer vi dessutom att också få ett nytt servicekontor samt en fritidsgård.
Anledningen till att vi vill utreda en nybyggnation av vårt bibliotek är två skäl:
Under fem års tid har vi tittat på olika platser där vi kan placera en fritidsgård som vi lovat våra ungdomar. Däribland Minnesstensskolan vars lokaler tyvärr inte är lämpliga som fritidsgård. Det har visat sig svårt att hitta en lämplig plats. Dessutom vill vi utveckla vår service till våra kommuninvånare. Detta skall ske genom att förbättra vårt servicekontor så att de kan lösa de flesta frågor som kommer till dem.
En bra lösning på båda dessa saker är att bygga ett bibliotek framför kommunhuset där medborgarkontoret och biblioteket arbetar med en gemensam reception och på så sätt förbättrar servicen till våra kommuninvånare. Ungdomarna kan då få sin fritidsgård i bibliotekslokalerna vilka ligger utmärkt placerade för detta ändamål.
Det konstaterades också i debatten att de platser som Sylke föreslog, Trevnadstomten, hamnplan, Minnesstensskolan m.m. Redan var utredda och av olika anledningar inte lämpliga. Den föreslagna lösningen skulle också kunna realiseras inom en snar framtid medan de andra förslagen kräver nya detaljplaner. Detta skulle innebära att ungdomarna skulle få vänta ytterligare tre – fyra år på sin fritidsgård.

Kommentera