Interpellation till Leif Blomqvist, ordförande i Västtrafik

På dagens möte med Regionfullmäktige ställde jag följande interpellation angående hur Västtrafik agerar. Svaret blev att man man kommer att delta med politiker i våra möten på våra samverkansmöten med de Delregionala Kollektivtrafikråden. Dock fick jag inget klart besked på hur man skulle få sina tjänstemän att vara mer samarbetsvilliga. Mitt arbete med detta fortsätter dock och någon gång har väl droppen urholkat stenen.

Interpellation
Så här står det bl.a. på Västtrafiks hemsida:
“Att finnas på flera ställen gör det enklare att se vad som behöver förbättras lokalt. Samtidigt ger det oss en bra översikt och möjlighet att samordna och utveckla kollektivtrafiken så att den funkar över kommungränserna.”

De som bäst vet vad som kan förbättras och utvecklas i trafiken är enligt min mening kommunerna. Delregionala KollektivtrafikRådet har till uppgift att just fånga upp detta. Värt att notera är att man ansåg från början att Västtrafiks medverkan i detta råd var onödigt. Dock efter en debatt här i fullmäktige deltar Västtrafik nu vid vissa tillfällen.

Vid dessa möten framförs det allt som oftast kritik mot Västtrafik. Det handlar ofta om att man upplever att Västtrafik inte vill ta hänsyn till kommunernas förslag och önskemål. Upplevelsen är att Västtrafik är svåra att få kontakt med, man skickar tjänstemän till förhandlingar utan mandat, servicegraden mot kommunerna är obefintligt m.m.

Det som det konkret handlar om är att vi i kommunerna vill att Västtrafik skall vara flexibelt att diskutera de förändringar som vi genom vår erfarenhet från våra kommuninvånare vill ha. Jag menar då inte förändringar som innebär kostnadsökningar utan kostnadsneutrala och kostnadseffektiva förändringar under pågående trafikplan som gör resandet bättre.

Vi har alla ett gemensamt mål att öka kollektivtrafikresandets andel. För att lyckas med detta måste även Västtrafik delta i detta arbete och vara lyhört för förslag som kommer från kommunerna.

Vad kommer Du Leif Blomqvist att göra för att Västtrafik kommer att arbeta för en större flexibilitet, servicenivå och en större lyhördhet mot kommuninvånarnas företrädare?

Arne Lernhag (M)

Kommentera