Orättvis bild av svensk äldreomsorg

ÄLDREOMSORG Jag blir beklämd över den bild av svensk äldreomsorg som sprids. Svensk äldreomsorg lyfts av OECD fram som ett föredöme för andra länder att ta efter.

SVT presenterade nyligen en undersökning som visar att väldigt många känner oro och otrygghet inför att åldras i Sverige. Som äldreminister tycker jag förstås att det är oerhört viktigt att denna fråga blir belyst men jag blir också beklämd över den bild av svensk äldreomsorg som sprids.

Den stämmer nämligen inte alls med den verklighet som äldre själva beskriver och de omdömen som svensk äldreomsorg får i internationella bedömningar.

I den undersökning som SVT bygger sina reportage på har man tillfrågat 1 000 personer i alla åldrar från 18 år och uppåt, endast en bråkdel är alltså själva i behov av äldreomsorg idag. Denna undersökning tas sedan som intäkt för att äldreomsorgen i stort fungerar mycket dåligt i Sverige. Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag en årlig brukarundersökning där man tillfrågar de äldre själva vad de tycker om den omsorg som de får. I 2013 års undersökning har samtliga äldre med särskild boende eller hemtjänst fått svara på enkäterna. 140 000 svar har kommit in. En jämförelse av dessa två undersökningar visar flera intressanta saker.

I SVT:s undersökning svarar 67 procent att de känner sig otrygga med att åldras i Sverige. I Socialstyrelsens brukarundersökning är det 4 procent av dem med hemtjänst och 3 procent av dem med särskilt boende som känner sig otrygga med den omsorg de får. Deras oro ska självklart tas på största allvar och det är oerhört viktigt att göra fortsatta insatser för att minska otryggheten ytterligare.

I Socialstyrelsens brukarundersökning svarar 89 procent av dem med hemtjänst och 83 procent av dem med särskilt boende att de är nöjda med den omsorg de får, andelen missnöjda är under 5 procent.

97 procent av dem med hemtjänst och 95 procent av den med särskilt boende tycker att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Detta alltså i samma bransch som 47 procent av de svarande i SVT:s opinionsundersökning säger fungerar dåligt.

Jag möter ofta äldre som säger något i stil med ”här fungerar ju omsorgen alldeles utmärkt, men man har ju hört hur det är överallt annars”. Det är dags att göra upp med denna felaktiga syn på äldreomsorgen. Det finns platser och tillfällen där äldreomsorgen brister, men på de allra flesta ställen fungerar det mycket väl.

Svensk äldreomsorg lyfts av OECD fram som ett föredöme för andra länder att ta efter. Vi rankas som världens bästa land att åldras i av såväl EU som av organisationen Help Age International som jämför 90 länder. Vi lägger näst mest resurser av alla länder i OECD på äldreomsorg och vi har den högsta personaltätheten sett till andel äldre.

Självklart finns det fortfarande saker att förbättra. Regeringen satsar stora resurser på att de mest sjuka äldre ska få en mer sammanhållen vård och omsorg. Regeringen har dessutom nyligen tillsatt en utredning för att se över vilka insatser som behövs för att säkra en god äldreomsorg även på längre sikt. Det handlar då om hälsofrämjande insatser, enklare biståndsbedömning och förbättrad användning av teknik för att få en mer effektiv och samtidigt värdig vård och omsorg.

I grunden för alla reformer ligger värdegrunden som anger att den äldres välbefinnande är fokus för all omsorg.

Maria Larsson (KD), äldreminister

Foto: Regeringskansliet

Kommentera