Trängselskattens effekter – positiva nyheter!

28/1 presenterades de slutgiltiga siffrorna för trängselskatten och de effekter införandet haft för invånarna i och runt Göteborg. Det är spännande siffror som fortsätter att peka på alla de fördelar som trängselskatten innebär för Göteborg.

Minskad trafik

Trafikminskningen är fortsatt konstant. Det lokala målet som satts upp rörde sig på 15-20%, detta mål nås inte riktigt. Regeringen talade å andra sidan i sin proposition om en beräknad minskning på 10% i centrala Göteborg – detta mål nås då minskningen genom betalstationerna under november månad var 11%. Det innebär nästan 70 000 färre fordon, per dag.

Trängselskatten är dels en trafikminskande åtgärd och en trafikomledande, det vill säga att folk tar andra vägar vilket får som effekt att trafikflödena blir jämnare, och i stora drag går det att konstatera att trängselskatten i Göteborg haft just dessa effekter. Trots att minskningen ligger under det tilltänkta målet finns det få saker som får en så pass stor effekt som trängselskatt på bilåkandet. Det faktum att över var tionde bil försvinner från vägarna är ett bevis för detta.

Läs hela rapporten.

Kommentera