Öckerö kommuns skolor hävdar sig väl

Det skiljer mycket på skolorna i göteborgsregionen. Både på resurser och resultat.
Öckerö är i topp av de tretton kommunerna i GR, Göteborgsregionens kommunalförbund. Nästan 90 procent av eleverna nådde målet i alla ämnen. Även sett till det genomsnittliga meritvärdet är Öckerö i topp med 236,4 poäng.

Skolchefen på Öckerö Kerstin B Schiller är bortrest, men berättar i ett mejl till GP att situationen var annorlunda omkring millenniumskiftet.

Då nådde skolorna i kommunen inte alls upp till det förväntade resultatet. En långsiktig satsning inleddes, bland annat på specialpedagoger och nyckelpersoner inom elevhälsan för att öka kunskapen om barn i behov av särskilt stöd. Och man såg till att sätta in åtgärder tidigt.

– Vi ville starta med tidiga insatser och har därför haft specialpedagoger i förskolan, vilket kanske inte är så vanligt, skriver Kerstin B Schiller.

Även på Tjörn är resultaten goda. Barn- och utbildningschefen Britt-Marie Rastman säger att ett uthålligt arbete över längre tid ligger till grund. Bland annat har satsningen på ett kommungemensamt resurscentrum, där alla med ansvar för elevhälsa och specialpedagoger finns samlade.

Däremot säger hon att kommunen legat lite efter med digitala satsningar. Där försöker man komma ikapp nu.

– Vi diskuterar också mycket hur vi ska organisera och möta elever med stora behov. Det är en fokusfråga, säger hon.

Lägst genomsnittligt meritvärde har eleverna i Lilla Edet, 191,1 poäng.

– Vi är inte nöjda. Och vi är väldigt medvetna om att vi har ett lågt meritvärde, både i GR och jämfört med andra kommuner i riket, säger Maria Andersson, bildningschef Lilla Edet.

Varför ser det ut så?

– Om vi vetat varför hade vi gjort något mycket tidigare. Det är ett pågående analysarbete, där vi tittar både på orsaker och vad man kan förändra.

Ett exempel på vad kommunen gör för att vända på utvecklingen, berättar Maria Andersson, är att satsa på kompetensutveckling för alla grundskolelärare i kommunen.

– Det ska pågå i två år, så det sätter sig riktigt ordentligt. Vi gör det på lärarnas egna initiativ. Lärarna tycker att det är väldigt bra, säger hon.

Lilla Edet är av tradition en kommun med låg utbildningsnivå. Och det är ett välkänt faktum att det finns ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och hur barnen lyckas i skolan.

Maria Andersson är medveten om detta och säger att man talar mycket om skolans kompensatoriska uppdrag. Att alla barn ska få rätt att lyckas i skolan och hur man ska jobba med särskilt stöd och bemötande.

Kommunen satsar däremot inga stora summor för att bryta med traditionen. Sett till utbildningskostnad per elev ligger Lilla Edet näst lägst i hela GR.

Förklaringen, säger Maria Andersson, är att antalet elever i den kommunala skolan i Lilla Edet har minskat ända sedan början av 1990-talet. Men man har inte anpassat lokalerna till de minskade elevkullarna. Därför blir det lite kvar till utbildning, trots att den totala satsningen på skolsektorn inte är anmärkningsvärt låg.

– Där menar jag att vi har ett arbete att göra för att använda pengarna till rätt sak, säger Maria Andersson.

I Ale har man också bekymmer. Kommunen har lägst andel elever så når målen i alla ämnen. Utbildningschefen Joakim Östling säger att det framförallt är killarna som man har tappat.

Han beskriver det som att skolan varit ett politiskt slagträ i kommunen, där politikerna levererat en diger flora med målbeskrivningar. I dag har man äntligen nått en samsyn och kan blicka framåt.

– Nu jobbar vi mot två mål: att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att höja resultaten generellt, säger Joakim Östling.

I det pedagogiska arbetet har man identifierat svenskan som ett nyckelämne, som man nu gör en extra satsning på.

Den kommun som lägger minst pengar i undervisningskostnad per elev är Mölndal, 38 000 kronor.

Jan Grott, kvalitetsledare på utbildningsförvaltningen i Mölndal, konstaterar att det är politiska ställningstaganden som ligger bakom.

– Det finns väldigt tydligt uttalat att vi ska ha ett meritvärde som är över genomsnittet i GR, dessutom ska kostnader vara lägre. Det är den politiska målsättningen vi lyder under, säger han.

Hur går de målsättningarna ihop?

– Det hänger ihop med befolkningens sammansättning. Det finns ju ett väldigt starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och hur barnen lyckas i skolan. I alla fall på gruppnivå. Man har väl vilat i den förvissningen.

Jan Grott säger att Mölndal legat över snittet i GR tidigare. Men så är det inte lägre.

I våras var Mölndalselevernas genomsnittliga meritvärde 215,3 – bara fyra av kommunerna i GR har lägre.

– Det har skett ett trendbrott. Och vi har analyserat vad det beror på.

Han säger att Mölndal är mottagningskommun för ensamkommande flyktingbarn. De flesta är visserligen i gymnasieåldern, men några har kommit till Sverige och gått sista delen av högstadiet i Mölndal. Det har gjort att snittet sjunkit ned under snittet, enligt Jan Gott.

FAKTA: Kommunerna i göteborgsregionen

Så här ser det ut i kommunerna i göteborgsregionen. Siffrorna anger hur mycket kommunen satsar i undervisningskostnad per elev och hur stor andel av de elever som gick ut 9:an i våras som nådde målen i alla ämnen.

ALE Undervisningskostnad: 44 400. Nådde målen: 64,5 procent.

ALINGSÅS Undervisningskostnad: 47 500 Nådde målen: 83 procent.

GÖTEBORG Undervisningskostnad: 49 200 Nådde målen: 69,6 procent.

HÄRRYDA Undervisningskostnad: 43 000 Nådde målen: 87,7 procent.

KUNGSBACKA Undervisningskostnad: 42 000 Nådde målen: 86,9 procent.

KUNGÄLV Undervisningskostnad: 44 600 Nådde målen: 80,9 procent.

LERUM Undervisningskostnad: 44 900 Nådde målen: 84,5 procent.

LILLA EDET Undervisningskostnad: 39 556 Nådde målen: 70,6 procent.

MÖLNDAL Undervisningskostnad: 38 000 Nådde målen: 81,7 procent.

PARTILLE Undervisningskostnad: 42 000 Nådde målen: 81,4 procent.

STENUNGSUND Undervisningskostnad: 42 600 Nådde målen: 85,7 procent.

TJÖRN Undervisningskostnad: 46 700 Nådde målen: 87,1 procent.

ÖCKERÖ Undervisningskostnad: 46 600 Nådde målen: 89,3 procent.

Källa: Siris/Skolverket

Arne Larsson
031-62 41 24
arne.larsson@gp.se

Kommentera