Möte med arbetsutskottet

Dagens möte med arbetsutskottet var späckat med olika frågor och föredragningar. Först ut var bokslutsberedning där förra året redovisades. Ekonomiskt klarade vi oss bra med ett resultat på 14 mnkr och även om man rensar bort tillfälliga intäkter och utgifter blev det ett plusresultat på 7 mnkr. Vi nådde också de flesta av de mål som vi satt upp. Utbildningsmässigt står vi oss väl i skolan med närmare 100 % av niorna som klarar godkända avgångsbetyg. På den sociala sidan har vi höga siffror, 95 – 100 % nöjdhet på våra äldreboenden, Solhöjden och Bergmans.

För Öckerö hamn blev det både ja och nej. Ja till att bygga sjöbodar på “skärt” och nej till att bygga ut båtplatser i innerhamnen.

Planprogrammet för Klåva ändrades också efter samrådet.

Långholmen
* Föreslagen användning på Långholmens västra och mittersta del ändras från hotell/restaurang och hotell/spa till småskalig utveckling för turism. Exploatering ska ske i största möjliga mån på redan anspråkstagen mark eller i sådan utsträckning att allmänhetens tillgänglighet till vattnet inte påverkas negativt
* Förslaget om kallbadhus söder om Långholmen stryks.
* Broförbindelse till Långholmen ändras från att möjliggöra för fordonstrafik till enbart möjlighet för gång- och cykeltrafik. Förbindelsens placering preciseras inte. Det ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. Gång- och cykelbron ska uppfylla tillgänglighetskraven för räddningstjänst. Alternativet linfärja kvarstår.
*Möjlighet skall ges att anlägga båtplatser på Långholmens norra sida

Handelsområdet
* Bebyggelsens höjd i handelsområdet föreslås förbli 2 våningar i den norra delen (längs Västra vägen) och 3 våningar i den södra delen (från Lillings till Tullhuset).
* Möjlighet för bostäder i plan 2 och 3 ges i den södra delen av handelsområdet, inom rödmarkerat område i programförslaget. Vid planläggning för bostäder ska begränsningar angående garage och andra ytor för de boende i plan1 införas för att säkerställa handelsområdets nuvarande karaktär samt syftet för området.

Kajstråket
* Ingen förändring föreslås

Östra hamnen
* Möjlighet skall ges för en hotelbebyggelse på Sandviks holme och i Östra hamnen i enlighet med Hönö öråds förslag.

Hamnbassängen
* Hamninloppets läge förändras inte från befintligt läge eftersom hamnföreningen inte längre har önskemål om detta.
* Hållplatsläge för kollektivtrafik på vattnet bör prövas vid kommande planarbete. Föreslagen plats får ligga kvar men andra lägen kan ses över vid kommande planarbete.

Vi tog också beslut om att öppna korttidsboende på Hedens By. Det var avsikten att detta skulle bli ett boende för placering av ungdomar men eftersom det nu inte finns det behovet längre så ändras inriktningen. Nu blir det en kombination av rehab, avlastning och korttidsboende framförallt för äldre.

Kommentera