Första året med Västsvenska paketet

De mätbara effekterna efter första året med Västsvenska paketet och trängselskatt finns nu sammanställda i en årsrapport. Nedan redogör vi för några av slutsatserna.

Fler resor med kollektivtrafik

I Göteborgsområdet ökade resandet med kollektivtrafik med tio procent, och i hela Västra Götaland med åtta procent, under 2013 jämfört med 2012. Ökningen beror på de satsningar som gjorts i och för kollektivtrafiken och på införandet av trängselskatt.
Resandet med bil minskar
Det totala antalet körda kilometer i vägtrafiken minskade med 2,5 procent och trafiken genom betalstationerna var 10 procent mindre under hösten 2013, jämfört med hösten 2012.
Kortare restider
Restiderna för biltrafik på infartslederna har minskat. Det beror på mindre trafik och därmed mindre trängsel på hårt belastade vägar.
Miljöeffekter
Den minskade biltrafiken under 2013 leder till generellt mindre miljöpåverkan i Göteborgsområdet.
Fler på cykel
Cyklandet i Göteborg ökade med drygt 20 procent under 2013. Förutom gynnsamt väder beror ökningen på satsningar för att öka cyklandet och införandet av trängselskatt.
Intäktsmålen hålls
Intäkterna från trängselskatten blir tillräckliga för att klara delfiniansieringen av Västsvenska paketet. Under 2013 blev intäkterna 801 miljoner kronor.
Positiva bidrag till målen för Västsvenska paketet
Ett år är för kort tid för att uttala sig om utvecklingen ligger i linje med de långsiktiga målen för Västsvenska paketet. Men det går att se tendenser: • Ökat resande med kollektivtrafik och säkrare restider för bussarna är ett positivt bidrag till målet om en konkurrenskraftig kollektivtrafik. • Minskad biltrafik ger generellt minskad miljöpåverkan och ger ett bidrag till målet om en god livsmiljö. • Minskad biltrafik har gett kortare och säkrare restider. Det bidrar till målet om att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och att den internationella konkurrenskraften stärks. • Beräkningar visar att intäkterna från trängselskatten kommer att bli tillräckliga för att tillsammans med statens 17 miljarder medfinansiera Västsvenska paketet enligt avtal.

Kommentera