Möte med arbetsutskottet

Öckeröalliansen presenterade sitt förslag för budget för 2015. Den innehåller en fortsatt satsning på kärnområdena i kommunen, dvs. skola, vård och omsorg.

Vi fortsätter satsningen på att förbättra våra skollokaler. I första etappen handlar det om en tillbyggnad på Hedenskolan och en nybyggnation av. Bratteberg. Tillbyggnaden på Hedenskolan skall vara klar till läsåret 15/16 och nybyggnationer av. Bratteberg skall vara klar till läsåret 16/17. Sammanlagt är detta en satsning på över 160 mnkr.

Pengar finns också avsatta för ett nytt demensboende vid Solhöjden. Planeringen av detta pågår och detta kommer att stå klart någon gång efter 2017.

Det finns också pengar avsatta för en fritidsgård och en skatepark. Planeringen av fritidsgården pågår på tomten framför biblioteket. Detta är också avhängigt av en ny vårdcentral för regionen som skall byggas på samma tomt. Skateparken är projekterad men bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen.

Kostnaderna för olika former av verksamhet inom Socialförvaltningen har stigit. Det handlar om köpta tjänster för olika former av behandlingar samt en ökning av hemtjänsttimmarna. För att få en balans tillskjuter vi därför 6 mnkr till Socialnämnden.

Den 12 juni kommer Kommunfullmäktige att besluta om budgeten för 2015.

Kommentera