Öckeröalliansens budget 2015

Öckeröalliansens budgetförslag för 2015 innehåller en stor satsning på kärnverksamheten i kommunen. Den största andelen läggs på att bygga till Hedens skola och att bygga en ny skola på Brattebergsområdet. Vi lägger pengar till ett nytt demensboende vid Solhöjden samt har också reserverat medel för en fritidsgård på Sockenvägen 2. Det finns också pengar avsatta för en skatepark.

Beslut är taget om att ha två stycken F-9-skolor i kommunen. Av den anledningen bygger vi om och nytt både på Hönö och på Öckerö. Denna satsning innebär en stor ekonomisk ansträngning för kommunen på närmare 150 mnkr. För detta får vi två moderna skolor där eleverna kommer att kunna välja mellan olika inriktningar.

Antalet platser för demensvården måste utökas inom en snar framtid. I det korta perspektivet har vi nyligen öppnat ytterligare en avdelning vid Bergmans boende men för framtiden måste vi ha ett helt nytt boende. Vi har för det ändamålet avsatt pengar för detta på en tomt vid Solhöjden.

Vi har dessutom tillskjutit pengar till Socialnämnden som haft stora volymökningar på köpta tjänster och på hemtjänsten. För att nå en balans i sin budget har socialnämnden därför tilldelats sex mnkr utöver årliga löne- och kostnadsökningar.

Det budgeterade resultatet är – 7,1 mnkr. I detta skall inräknas avsatta medel för skolor och demensboende som inte kommer att utnyttjas under 2015 varför det reella resultatet ligger på ett resultat som är närmare fem mnkr plus.

Framtiden har många utmaningar för kommunen. Vi behöver fortsätta att modernisera våra skolor, vi behöver också ett nytt särskilt boende när Solhöjden inte kommer att räcka till. Utöver detta så har vi trafik, gator och vägar samt kommunikationer som också kommer att kräva sin beskärda del. Det krävs därför att man bedriver en politik där man tar ett stort ansvar för ekonomin. I det avseendet är Öckeröalliansen på god väg att både förbättra den kommunala servicen samtidigt som vi har en stark ekonomi.

Kommentera